Kursplaner och litteraturlistor för fristående kurser på avancerad nivå

Skolsocialt arbete och elevhälsa (SU7234)

School Social Work and Pupil Welfare, kurskod: SU7234, avancerad nivå, 7.5 hp

Kursplan

 

Bifogade filer
 • SU7234 Litteraturlista H17

  Skolsocialt arbete och elevhälsa, 7.5 hp, avancerad nivå

  Backlund, Å. (2007). Elevvård i grundskolan: resurser, organisering och praktik. (ca 146 s.)

  Backlund, Å., Högdin, S. & Weitz, Y. (2017). Skolsocialt arbete - Skolan som plats för och del av det sociala arbetet. Malmö: Gleerups utbildning AB. 240 s.

  Hjörne, E. & Säljö, R. (2013). Att platsa i en skola för alla : elevhälsa och förhandling om normalitet i den svenska skolan. 4., [rev.]. Lund: Studentlitteratur.

  Isaksson, C. (2016). Den kritiska gästen. En professionsstudie om skolkuratorer. Umeå: Umeå universitet. 83 s.

  Kästen-Ebeling, G. & Otterup, T. (red) (2014). En bra början - mottagande och introduktion av nyanlända elever. Lund: Studentlitteratur.

  Skolverket (2009). På tal om mobbning - och det som görs (203 s).

  Skolverket (2010). Till rektor - hedersrelaterat våld och förtryck. Skolans ansvar och möjligheter. Stockholm: Skolverket.

  Skolverket (2013). Kränkningar i skolan - analyser av problem och lösningar. Stockholm: Skolverket. 190 s.

  Socialstyrelsen och Skolverket (2013). Placerade barns skolgång och hälsa - ett gemensamt ansvar. Stockholm: Socialstyrelsen och Skolverket.

  Statens offentliga utredningar (2016). SOU 2016:94 Saknad! Uppmärksamma elevers frånvaro och agera. Stockholm: Statens offentliga utredningar. Ca. 280 s.

  Thors, C. (red) (2007). Utstött: en bok om mobbning. Stockholm: Lärarförbundets förlag.

  Vinnerljung, B., Hjern, A. & Berlin, M. (2010). Skolbetyg, utbildning och risker för ogynnsam utveckling hos barn. Kap 7 i Social rapport 2010. Socialstyrelsen. (38 s)

   

  Tillkommer aktuella, bl.a. internationellt publicerade, artiklar i vetenskapliga tidskrifter, om ca. 90 s. 

   

  Fastställd 17 maj 2017 av institutionsstyrelsen vid institutionen för socialt arbete - Socialhögskolan - vid Stockholms universitet.

  Bokmärk och dela Tipsa
Bokmärk och dela Tipsa