Flera av kurserna är kopplade till något forskningsområde på institutionen och hålls av forskare som är verksamma inom området. Några av kurserna erbjuder en fördjupning inom områden som tagits upp på grundutbildningen, medan andra erbjuder en breddning mot nya områden.

Huvuddelen av kurserna ges antingen terminsvis eller årsvis. Ett fåtal kurser erbjuds mer sällan. Ambitionen är att ha ett rörligt och aktuellt utbud av kurser.

Kurserna kan sökas av dig som läser termin sju på grundutbildningen via blankett, av dig som läser masterprogrammet i socialt arbete, eller av dig med socionomexamen eller kandidatexamen.

Ett mindre antal kurser ges på engelska och har då prefixet ”The Swedish model…”. Kurserna består av en modul som presenterar den svenska välfärdsmodellen följt av en av fyra fördjupande delar som fokuserar utmaningar för det sociala arbetet med ”Social exclusion”, ”Child and family welfare”, ”Mental un-health, alchol and drug-abuse” och ”Elderly and disabled”. En fördjupningsdel ges varje termin i en cykel på fyra terminer. Kurserna är i första hand tänkta som ett utbud för våra internationella studenter men kan även sökas av dig som har svenska som första språk.

Du som läser på termin 7 söker via blankett. Alla andra söker via antagning.se

Veckodagar och tider

* Observera att planeringen för V21 i undantagsfall måste ändras

Obligatoriska kurser för studenter på socionomprogrammet:

  • Evidens och kunskap inom socialt arbete - obligatorisk

 

  • Socialt arbete med äldre personer (H21)-semiobligatorisk
  • Socialt arbete och åldrande: Att åldras i det moderna samhället (V21) -semiobligatorisk
  • Barn och unga II - semiobligatorisk
  • Fattigdom och välfärd II - semiobligatorisk
  • Alkohol och narkotika II - semiobligatorisk
  • Funktionsvariationer och välfärd - semiobligatorisk

I "Läs mer om..." här nedan kommer du till den digitala kurskatalogen. Där hittar du kursplan, litteraturlista och mycket annan information om kursen.

Anhörigperspektiv inom socialt arbete 7.5 hp (kurskod  SU7243) Läs mer om kursen.

Behovs- och riskbedömningar: metoder och modeller i socialt arbete med barn, unga och familjer 7.5 hp (kurskod  SU7244) Läs mer om kursen 

Brukarperspektiv i socialt arbete 7.5 hp (kurskod  SU7260) Läs mer om kursen   

Evidens och kunskap inom socialt arbete 7.5 hp (kurskod  SU7227) Läs mer om kursen

Funktionsvariationer och välfärd: politik, samhällsinsatser och levnadsvillkor 7.5 hp (kurskod  SU7257) Läs mer om kursen   

Hedersrelaterat våld, ungdomar och socialt arbete. Ett antirasistiskt och feministiskt perspektiv 7.5 hp (kurskod  SU7208) Läs mer om kursen 

Kvalitativ forskningsmetod 7.5 hp (kurskod  SU7215) Läs mer om kursen 

Kvantitativ forskningsmetod 7.5 hp (kurskod  SU7214)  Läs mer om kursen 

Organisation och ledarskap i socialt arbete 7.5 hp (kurskod  SU7229) Läs mer om kursen   

Psykosocialt arbete II 7.5 hp (kurskod  SU7236) Läs mer om kursen 

Samhällsarbete i marginaliserade områden 7.5 hp (kurskod  SU7259) Läs mer om kursen  

Sexologi 1: Sexualitet och samhälle 7.5 hp (kurskod  SU7241) Läs mer om kursen  

Skolsocialt arbete och elevhälsa 7.5 hp (kurskod  SU7234) Läs mer om kursen  

Sociala barnavårdsutredningar - samtalsmetoder, behovsanalys och barnets rättigheter 7.5 hp (kurskod  SU7255) Läs mer om kursen  

Sociala metoder och perspektiv i förhållande till personer med psykiska problem 7.5 hp (kurskod  SU7262) Läs mer om kursen  

Sociala perspektiv på psykisk hälsa, välfärd och normalitet 7.5 hp (kurskod  SU7218) Läs mer om kursen  

Socialt arbete med äldre personer: professionella arbetsmetoder och förhållningssätt 7.5 hp (kurskod  SU7263) Läs mer om kursen  

Socialt arbete och åldrande: Att åldras i det moderna samhället 7.5 hp (kurskod  SU7264) Läs mer om kursen 

Socialt arbete: Alkohol och narkotika II 7.5 hp (kurskod  SU7251) Läs mer om kursen  

Socialt arbete: Barn och ungdomar II 7.5 hp (kurskod  SU7252) Läs mer om kursen  

Socialt arbete: Migration och integration 7.5 hp (kurskod  SU7261) Läs mer om kursen 

Socialt utredningsarbete med normbrytande ungdom - Samtalsmetoder, behovsanalys och sociala insatser 7.5 hp (kurskod  SU7256) Läs mer om kursen 

Sociat arbete: Fattigdom och välfärd II 7.5 hp (kurskod  SU7250) Läs mer om kursen 

Vetenskapsteori 7.5 hp (kurskod  SU7239) Läs mer om kursen  

Våld i nära relationer - barn, familj och samhällets responser 7.5 hp (kurskod  SU7247) Läs mer om kursen 

Välfärdsrätt 7.5 hp (kurskod  SU7209) Läs mer om kursen 

Kurser på engelska

Vi har även masterkurser som ges på engelska och som är öppna för internationella studenter. 

Detaljerad information om dessa kurser

Psykoterapeutprogrammet i socialt arbete

avancerad nivå 90 hp

Läs om programmet i utbildningskatalogen

Psykoterapeutisk teori och metod: grunder, vetenskapsteori och integration (SUT001)
Läs mer i kurskatalogen 

Psykoterapeutisk teori och metod: fördjupning, vetenskapsteori och integration (SUT002)
Läs mer i kurskatalogen 

Psykosociala och samhälleliga dimensioners betydelse i psykoterapi samt forskningsmetodik och vetenskapsteori (SUT003) 
Läs mer i kurskatalogen 

Integrerande examensarbete i psykoterapi (SUT004) 
Läs mer i kurskatalogen 

Psykoterapi under handledning (SUT004)
Läs mer i kurskatalogen

Grundläggande utbildning i psykoterapi 60 hp

 

Grundläggande utbildning i
psykoterapi 60 hp

       
Hela utbildningen

SU9249
[tidigare SU7249]

Kursplan     1+2  
Delkurs 1: Psykodynamisk teori och metod - grunder, 4.5 hp. (provkod 0001)     Litteraturlista SU7249 H18 (delkurs 1-3) (46 Kb)      
Delkurs 2: Utvecklingspsykologi, 4.5 hp. (provkod 0002)     Se ovan      
Delkurs 3: Diagnostik och behandling, 4 hp. (provkod 0003)     Se ovan      
Delkurs 4:  Psykodynamisk teori och metod -  fördjupning, 6.5 hp. (provkod 0004)

 

 

Litteraturlista SU7249/0004 V19 (283 Kb)

Litteraturlista SU7249 provkod 0004 V20 (54 Kb)

Tidigare lista gäller V21

     
Delkurs 5: Orientering i kognitiv teori och kognitiv beteendeterapi, 6.5 hp. (provkod 0005)    

Litteraturlista SU7249/0005 V19 (288 Kb)

Tidigare lista gäller V21

     
Delkurs 6: Systemteori, familjeterapi, teori och metod, 13 hp. (provkod 0006)    

Litteraturlista SU7249 (delkurs 0006) H19 (43 Kb)

Litteraturlista SU7249 (delkurs 0006) V20 (41 Kb)

Tidigare lista gäller V21

     
Delkurs 7: Systemteori, familjeterapi, teori och metod - fördjupning, 5.5 hp.
(provkod 0007)
   

Litteraturlista SU7249 provkod 0007 V20 (65 Kb)

Tidigare lista gäller V21

     
Delkurs 8: Den kliniska psykoterapins vetenskapsteori med uppsatsarbete, 13 hp.
(provkod 0008)
   

Litteraturlista SU7249 provkod 0008 V20 (62 Kb)

Tidigare lista gäller V21

     
Handledning 1, 2 hp. (provkod 0009)            
Handledning 2, 2 hp. (provkod 0010)            
Handledning 3, 2 hp. (provkod 0011)            
Handledning 4, 2 hp. (provkod 0011)            

Masterprogram i socialt arbete 120 hp

SOCBO      
Evidens och kunskap inom socialt arbete 7.5 hp (obligatorisk) Se längre upp i tabellen    
Kurser i vetenskapsteori och forskningsmetod om sammanlagt 22.5 hp (obligatoriskt)            
Andra kurser inom socialt arbete 60 hp (valbara)            
Självständigt arbete för masterexamen i socialt arbete 30 hp
Beskrivning av kursen
SU9201 Kursplan

Litteraturlista SU9201 V18 (298 Kb)

Litteraturlista SU9201 V20 (24 Kb)

Litteraturlista SU9201 H20 (25 Kb)

Tidigare lista gäller V21

     

Fristående kurser på grundläggande nivå

 

Handledningsmetodik för handledare till socionomstudenter på verksamhetsförlagd utbildning 7.5 hp
Beskrivning av kursen

SU1044 Kursplan

Litteraturlista SU1044 H19 (463 Kb)

Litteraturlista SU1044 V20 (59 Kb)

Tidigare lista gäller V21

     
Professionella samtal i socialt arbete
Beskrivning av kursen
SU1021 Kursplan

Litteraturlista SU1021 V18 (89 Kb)

Tidigare lista gäller V21

     
Professionella samtal i socialt arbete II
Beskrivning av kursen
SU1031 Kursplan

Litteraturlista SU1031 H18 (307 Kb)
Litteraturlista SU1031 V20 (68 Kb)

Litteraturlista SU1031, gäller från V21 (68 Kb)