Utvärdering av delkurs

Utvärdering av delkurser görs av kursansvariga lärare efter varje delkurs. Dessa ansvarar också för att sprida resultatet till den studentgrupp som givit feedback. Syftet med utvärderingen på denna nivå är att ge lärarna synpunkter från studenterna som grund för det ständigt pågående utvecklingsarbetet när det gäller innehåll och kursupplägg. Fokus i dessa utvärderingar är till stor del fritt för läraren att lägga, t.ex. kan en delkursutvärdering även vara inriktad mot pedagogiska frågor. Kursansvariga lärare kommunicerar resultatet av utvärderingen direkt till berörda studenter samt till studierektorsgruppen.

Utvärdering av hel programkurs (termin)

Utvärderingen av hela terminskurser görs i relation till de kursmål som finns i kursplanerna, med speciellt fokus på de övergripande mål som anges i början av kursplanen. Dessa mål är satta med det yttersta syftet att utbildningen som helhet ska svara mot examensmålen för socionomexamen samt kandidatexamen i socialt arbete. Den slutliga utformningen av denna utvärdering har skett i samråd med studenter på socionomutbildningen. Kursvärderingen görs via e-enkäter där deltagarna svarar anonymt på frågorna. Utvärderingen kommunicerar resultatet direkt till berörda studenter samt till lärare på kursen.

Utvärdering av socionomprogrammet

Den huvudsakliga utvärderingen av utbildningsprogrammet som helhet görs på två sätt. (1) Genom utvärdering på kursnivå (se punkten närmast ovan). (2) Genom en relativt öppet hållen muntlig utvärdering i slutet av studenternas sista termin. Denna hålls av studierektor. Som ett alternativ kan studenterna välja att fylla i en skriftlig anonym utvärderingsblankett. Fokus i denna utvärdering ligger på uppfyllandet av de övergripande examensmålen.

Nationell utvärdering av socionomprogram i Sverige

Utbildningen vid institutionen för socialt arbete utvärderas regelbundet av Universitetskanslersämbetets (UKÄ). UKÄ:s uppgift är att utvärdera all högre utbildning. För varje examen som ges vid universitet och högskolor har regeringen tagit fram nationellt gällande examensbeskrivningar. Oavsett hur vägen till examen har sett ut, så ska kvaliteten i utbildningen alltid vara så hög att målen i examensbeskrivningarna nås.