1. Som betyg på en kurs/delkurs används (om inte annat betygssystem anges i kursplan) en målrelaterad betygsskala där A, B, C, D och E är godkända betyg. Fx och F är underkända betyg, vilket innebär att studenten får genomgå förnyad examination vid nästa examinationstillfälle. Om det i kursplanen anges att kursen/delkursen tillåter ett kompletteringsförfarande för studenter som fått betyget Fx så kan dock studenten istället för ny examination ges möjlighet att komplettera uppgiften enligt examinators anvisningar. Kompletteringen ska lämnas in till examinator senast två veckor efter att resultaten återlämnats. Om kompletteringen inte godkänns eller inkommer i tid kvarstår betyget Fx och studenten hänvisas till att lämna in en ny examinationsuppgift vid nästa ordinarie examinationstillfälle (nästa gång kursen/delkursen anordnas).
 2. Vid salstentamina tillåts endast tentander som anmält sig i förväg att skriva tentamen.
 3. Examinationsuppgifter ska alltid skrivas på svenska, om inte annat anges i kursplanen.
 4. Examinationsuppgifter skall lämnas enligt lärarens instruktioner, och senast på kursens/delkursens sista dag.
 5. För den student som inte har lämnat in examinationsuppgiften i tid eller som har fått betyget F eller Fx på inlämnad examinationsuppgift, ska (om inte annat anges i kursplanen) ny examinationsuppgift erbjudas av kursansvarig lärare tidigast två, och senast sju, veckor efter att examinationsresultaten meddelats. Därefter hänvisas studenten till nästa ordinarie examinationstillfälle (nästa gång kursen/delkursen anordnas) alternativt till särskilt anordnad uppsamlingstentamen.
 6. Omexamination av kurs/delkurs får göras under tre terminer från det ordinarie examinationstillfället. Under dessa tre terminer anordnas minst fyra examinationstillfällen, öppna för omexamination. Detta gäller, vid behov, även kurser/delkurser som har upphört eller genomgått större förändring.
 7. En student har inte rätt att återkalla sin inlämnade examinationsuppgift på en kurs/delkurs för att på så vis undvika att betyg sätts.
 8. Examinationsuppgift bör vara rättad och betygsatt inom tre veckor (15 arbetsdagar) från tentamenstillfället.
 9. Student som fått godkänt betyg på examinationsuppgiften (A-E) har inte möjlighet att tentera för ett högre betyg.
 10. Examinator är skyldig att utifrån betygskriterierna motivera betygssättningen av en students examinationsuppgift, muntligen eller skriftligen, om en student begär detta. Examinator har rätt att kräva att sådan begäran om betygsmotivering framförs skriftligen.
 11. En student som enligt institutionen inte har fullgjort ett obligatorium, t ex obligatoriska uppgifter, seminariedeltagande, studiebesök, bör normalt ändå tillåtas att delta i efterföljande examinationer i samma kurs/delkurs. I annat fall ska det klargöras i kursplanen att fullgörande av obligatorier är ett absolut krav för att studenten ska få delta i efterföljande examinationer. Slutbetyg på kursen/delkursen ska dock inte ges förrän studenten har fullgjort samtliga obligatorier. Först då kan kursen/delkursen anses vara ”genomgången”.
 12. Examinator fattar inte bara det slutliga beslutet om betyg utan även andra beslut under beredningsstadiet, som exempelvis att ta ställning till om studenten har fullgjort de i kursplanen föreskrivna obligatorierna.
 13. Fullgjorda tentamina på hela delkurser i oavslutad kurs är giltiga i fem år. (Kursen kan slutföras under förutsättning att den fortfarande ges och inte genomgått större förändring).
 14. Student som blir underkänd på delkursen Verksamhetsförlagd utbildning (VFU) eller inte fullföljer VFU-perioden har rätt till omplacering en gång.
 15. Student har rätt att begära omtentamen med annan examinator om han/hon har underkänts på samma kurs/delkurs vid två tidigare provtillfällen. Framställan härom ska göras skriftligt till studierektor inom ett år efter avslutad kurs/delkurs.
 16. Examinationen ska ske på det sätt som beskrivs i kursplanen. Examinator kan dock fatta beslut om alternativ examinationsform eller studietakt för att en student med varaktig funktionsnedsättning ska ges ett likvärdigt examinationsalternativ jämfört med en student utan funktionsnedsättning. Ett sådant beslut bör alltid föregås av ett samråd med studievägledarna som är kontaktpersoner för studenter med funktionsnedsättning vid institutionen och/eller studierektor.
 17. Om det kan påvisas att universitetet bär ansvar för att en students skriftliga examinationsuppgift har förkommit, eller för att en student fått fel uppgift om dag eller tid för examination, så ska studenten skyndsamt beredas möjlighet till en ny examination, lämpligen inom en vecka från att det upptäckts. Examinator får inte godkänna en student enbart på grund av att studentens examinationsuppgift förkommit.

 

Riktlinjer för handledning och betygssättning av uppsatser på socionom- och masterprogrammen

 1. Inom socionomprogrammen har studenten har rätt till 24 timmar av lärarens arbetstid för handledning av 15 hp-uppsats, inkluderande inläsning av material och handledning. Inom masterprogrammen är motsvarande tid för handledning av 30-hp uppsats 30 timmar på masterprogrammet och 36 timmar på det internationella masterprogrammet. Efter ansökan hos studierektor kan student i vissa fall få utökad handledningstid om uppsatsen har underkänts av examinator.
 2. Student har rätt att byta handledare om den förordnade handledaren av olika skäl (t.ex. sjukdom, utlandsvistelse) inte kan fullfölja sitt uppdrag.
 3. Angående betygskriterier för uppsatsbedömning, se aktuell kursplan samt kurs- eller delkursbeskrivning.

Generell information om Stockholms universitets föreskrifter för examination finns på Stockholms universitets hemsida, Regelboken: Regler för utbildning och examination på grundnivå och avancerad nivå vid Stockholms universitet

Ovanstående regler och riktlinjer för examination har uppdaterats av institutionsstyrelsen 2016-05-18 och ersätter fr o m 2016-07-01 tidigare regler och riktlinjer för examination fastställt av institutionsstyrelsen 2014-03-26.