Beslut om betyg kan inte överklagas, däremot kan betyg omprövas. Detta regleras i högskoleförordningen kap.12 2§ och 4§, samt i högskoleförordningen kap.6 24§ (SFS 1993:100). 

Det här innebär i praktiken att: 

  • Ingen ny instans kan bedöma examinationsuppgiften eftersom betyg inte kan överklagas.
  • Omprövning av betyget görs av examinator om studenten framför nya omständigheter eller om betyget är uppenbart oriktigt, t.ex. felaktig beräkning av poäng eller om examinator glömt att poängsätta en fråga.
  • Omprövning innebär att examinator snabbt tittar efter uppenbara fel i rättningen. Det handlar alltså inte om ”omrättning” eller ”ombedömning” av redan bedömda svar.

Det är bara examinator, d.v.s. den person som har bedömt examinationsuppgiften, som kan ompröva examinationsbeslutet. För att examinatorn ska kunna bedöma ett omprövningsärende behöver du som begär omprövning skriftligen redovisa: 

  1. Vilken kurs eller delkurs det rör sig om.
  2. Tentafrågan i det fall begäran gäller en sådan.
  3. Ett fullständigt återgivande av det egna svaret, t.ex. kan du fotografera eller scanna in tentasvaret medan du låter originalet ligga kvar outhämtat. Det är viktigt att du inte hämtar ut din originaltenta, i så fall kan examinator inte göra någon omprövning. Om omprövningen gäller en uppsats eller digital tentamen bifogar du själva uppsatsen/tentamen samt den bedömning du fått av din examinator.
  4. En beskrivning av vari felet består.

Omprövningen av betyg hanteras enbart skriftligt, eftersom det är viktigt att dokumentera ärendet noggrant. Din begäran om omprövning diarieförs och blir ett formellt ärende, d.v.s. en offentlig handling. Du skickar din begäran till institutionens registrator (registrator@socarb.su.se, som efter diarieförande lämnar handlingarna vidare till examinatorn. Examinator författar därefter ett skriftligt omprövningsbeslut, som du därefter får från kursadministratören. Kursadministratören kommer att meddela dig via e-post om när beslutet är fattat. 

Här nedan hittar du den blankett som du behöver fylla i för att ditt ärende ska kunna hanteras.