För skriftliga tentamina gäller Stockholms universitets regler för tentamina.

För att få delta i skriftliga salstentamen måste studenten:

1. Vara registrerad på kursen.

2. Anmäla sig till tentamen. Anmälan till skriftliga salstentamen sker på Ladok för studenter, ladok.su.se  senast åtta dagar innan tentamenstillfället. Kommer du oanmäld till tentamen får du inte skriva. Kontrollera att du har fått anonymkod i samband med anmälan. Har du inte fått anonymkod får du inte skriva tentan. Vi mottager sena anmälningar fram till senast 5 dagar innan tentamenstillfället i mån av plats och administrativa resurser. Sen anmälan (OBS! Gäller endast studenter vid Institutionen för socialt arbete - övriga studenter vänder sig till sin egen institution) görs via mejl till Carina Björk och Katja Sokolova.

3. Vid tentamen skall studenten legitimera sig. Den som inte uppvisar giltig legitimation får inte tentera och kommer att avvisas från skrivsalen.

4. Kom ihåg anonymkoden! Det är mycket viktigt att studenten skriver sin anonymkod på varje blad

5. Vid inlämning av tentan till tentavakten, skriv din namnteckning på skrivningslistan.
 

Regler för skriftlig salstentamen

 • Tentavakternas anvisningar och tillsägelser måste alltid följas. Låt tentavakterna kontrollera identitetskort och medhavt material. Vid vissa tentamina kommer tentavakterna att göra så kallade ”stickprov” för att kontrollera medhavt material.
 • Stäng av mobilen och annan otillåten elektronisk utrustning som till ex smart klocka och förvara dem i väskan eller jackan som placeras utom räckhåll. Observera att det räknas som fusk att ha mobil i fickan eller tillgänglig i närheten och detta rapporteras ovillkorligen.
 • Förvara inga ytterkläder eller väskor vid bänken.
 • Läs inte tentan innan tentavakten gett tillåtelse.  OBS! Skrivtiden inkluderar även information till tentander vid starten.
 • Du måste vara anmäld till tentamen och ha fått en anonymkod. Skriv din anonymkod på VARJE inlämnat blad. Tentamen får endast skrivas på papper som delas ut av skrivvakt. Detta gäller även kladdpapper.
 • Ha din legitimation synlig på bänken.
 • Tentavakt ska ge besked om vilka toaletter som får användas
 • Ingen får lämna lokalen under de första 30 min.
 • Om brandlarmet går så lämnar vi salen allihop och lämnar kvar allt material på borden, likaså väskor och jackor vid väggen. Är det kallt så måste jackor kunna tas med, men lämna väskorna. Samtala inte med varandra för då kan vi förhoppningsvis återgå och fortsätta tentan. Huvudvakten informerar mer om larmet går.
 • Var tyst i tentasalen och viska till tentavakterna. Samtal mellan tentander får inte förekomma.
 • Om du behöver hjälp, räck upp handen.

Vid digitala tentor

 • Börja med att logga in med ditt personnr. Ange sedan den gemensamma åtkomstkoden, som kommer straxt.
 • Det är inte tillåtet att logga in på annat personnr under pågående skrivning.
 • När du är klar avsluta då genom att först granska och sedan lämna in eller blanka tentan. Den får då en egen ’unik’ identitet, som du kan notera.
 • Det är inte tillåtet att logga in igen efter det att tentan lämnats in.
 • Skriv din inlämningstid och namnteckning hos vakten innan du lämnar salen.
 • Max antal ord får inte överskridas om det finns angivet på tentans försättsblad eller i frågorna.

Genomförandet av salskrivningar handhas av Katja Sokolova, katja.sokolova@socarb.su.se och Carina Björk.