Det är studierektor som fattar beslut i tillgodofrågor och du lämnar ansökan till studievägledningen. Ansökan gör du i form av ett enklare brev där det tydligt framgår vad du vill tillgodoräkna (det vill säga vilka delkurser/kurser) och vad du tidigare läst. Vid en sådan ansökan ska du alltid, avseende den tidigare lästa kurs du hänvisar till, bifoga: kursplan, litteraturlista, studieintyg.
Har du kursbeskrivning eller studiehandledning för kursen få du gärna bifoga detta också.

Vid ansökan om tillgodoräknande av Verksamhetsförlagd utbildning (VFU) med hänvisning till tidigare yrkeserfarenheter inom arbetsområden tänkbart för VFU, ska du i ansökan bifoga: Intyg från arbetsgivare; Tjänstgöringsintyg och intyg om handledning.
Dessa ska styrka att du har meriter som motsvarar arbetslivserfarenhet om sammanlagt minst 2 års heltidstjänstgöring, att du utövat självständighet i arbetet samt att du fått professionell handledning i samband med åberopad yrkeslivserfarenhet. 

Var ute i god tid då handläggningstiden för ansökningar om tillgodoräknanden är ca tre veckor.

I samtliga bedömningar tas hänsyn till utbildningen som helhet enligt fastställd utbildningsplan och för tillgodoräknande prövas om tidigare studier/yrkeserfarenhet motsvarar specifika mål i aktuell kursplan.

Välkommen att kontakta studievägledningen för mer information.

OBS! Tänk på att poängen för kurs/delkurs som eventuellt blir tillgodoräknad inte ger studiemedel hos CSN. Exempel: om delkurs som tillgodoräknats är på 7,5 hp ges studiemedel för 22,5 hp under en termin.

Foto: Eva Dalin
Foto: Eva Dalin