BETYG, BEHÖRIGHET och ANTAGNING

SOCIONOMPROGRAMMET och SOCIONOMEXAMEN

SOCIONOMSTUDENTERNA undrar


KANDIDATEXAMEN i socialt arbete och FRISTÅENDE KURSER på grundnivå

 

MASTERPROGRAMMET i socialt arbete och KURSER på avancerad nivå


ÖVRIGA FRÅGOR om att studera vid institutionen för socialt arbete


 

BETYG, BEHÖRIGHET och ANTAGNING

 

Vilken behörighet ska jag ha för att komma in på socionomutbildningen?

Grundläggande behörighet +

Särskild behörighet: Matematik B och Samhällskunskap A eller Matematik 2a alt 2b alt 2c och Samhällskunskap 1b alt 1a1 + 1a2 (Områdesbehörighet 5 eller A5).

Hur vet jag om mina betyg från KOMVUX/mina utländska gymnasiebetyg ger grundläggande behörighet?

När det gäller bedömningen av utländska betyg och/eller betyg från KOMVUX, och om dessa ger dig grundläggande behörighet, kan du kontakta Stockholm Universitets centrala studievägledning som finns på Studentavdelningen eller ditt KOMVUX.

Antagningen vid Stockholms universitet kan du få information om behörigheter och vad som gäller när man har ”Utländsk förutbildning”.

 

Tänk om mina gymnasiebetyg inte räcker till att bli antagen på socionomprogrammet?

Är du orolig att dina betyg inte räcker, eller om du inte uppfyller behörighetskraven, skulle du ju kunna skjuta upp din ansökan till socionomprogrammet någon termin för att istället först läsa upp dina betyg via KOMVUX. På KOMVUX kan du också läsa de ämnen som krävs för att ge dig särskild behörighet.

Du kan även förbättra dina chanser att bli antagen till socionomprogrammet genom att göra högskoleprovet. Hos oss antas en tredjedel via poäng på högskoleprov.

 

Förbättrar jag mina chanser att komma in på socionomprogrammet om jag läser fristående kurser och har högskolepoäng sedan tidigare?

Antagningen till socionomprogrammet på Stockholms universitet sker BARA via gymnasiebetyg och/eller högskoleprov samt folkhögskolebetyg.

Att man läst universitet/högskolekurser och redan har högskolepoäng från sådana har således ingen betydelse vid ansökan och antagningen till programmet. Däremot kan du, i det fall du blir antagen på programmet, ansöka om att få tillgodoräkna dig kunskaper från kurser du redan läst, i den mån vi bedömer att de motsvarar delkurser på socionomprogrammet.

 

Jag har kommit in på socionomprogrammet men kan inte börja denna termin. Kan jag skjuta upp studiestarten och börja senare?

Om du har blivit antagen till ett program, men inte kan påbörja utbildningen den terminen, kan du ansöka om att få anstånd med studiestarten. Skälet till anstånd ska normalt ha uppkommit efter anmälningstidens utgång.
Skäl för anstånd kan (enligt HSVFS 2012:8) vara "sociala, medicinska eller andra särskilda omständigheter som t.ex. vård av barn, värnplikts- eller civilpliktstjänstgöring, studentfackliga uppdrag eller uppskjuten ledighet enligt lagen (1974:981) om arbetstagares rätt till ledighet för utbildning. Anstånd beviljas normalt till nästa start för utbildningen. Anståndstiden får uppgå till högst 18 månader om det inte finns särskilda skäl för en längre tid.

Du måste själv ansöka om anstånd hos antagningen vid Stockholms universitet och styrka de skäl som du vill åberopa med intyg, t.ex. läkarintyg, personbevis för barn, beslut om inskrivning eller intyg från arbetsgivare. Du skickar ansökan till Studentavdelningen, Antagningen, Stockholms universitet, 10691 Stockholm eller per mejl till studentavdelningen@su.se.

Läs på Stockholms universitets hemsida om hur du ansöker om att skjuta upp studiestarten.

Om du beviljas anstånd får du beskedet per post. Beslutet är ett original. För att påbörja studierna måste du göra en ny anmälan via antagning.se och skicka in originalbeslutet om att du har beviljats anstånd senast 15 april för höstterminen och 15 oktober för vårterminen enligt anvisningar i beslutet. På Stockholms universitets hemsida om hur du ansöker om att skjuta upp studiestarten står vart du ska skicka beslutet om beviljat anstånd.

 

SOCIONOMPROGRAMMET och SOCIONOMEXAMEN

 

Kan jag jobba utomlands med en svensk socionomexamen?

Man får ofta räkna med att komplettera sin utbildning med det som är speciellt för det land man vill verka i, men det finns också länder där arbetsgivaren ger internutbildning som komplettering. Socionomer är också verksamma inom biståndsprojekt och liknande utanför Europa.

 

Kan jag byta studieort och börja läsa på socionomprogrammet på Stockholms universitet istället?

Vi får många förfrågningar om byte av studieort. Det finns en möjlighet att ansöka om byte av studieort 2 ggr per år i samband med ansökningsperioden till universitet, det vill säga senast den 15/10 för byte kommande vårtermin respektive senast den 15/4 för byte kommande hösttermin.

Du skriver ett kort brev direkt till institutionen om byte av studieort, anger skäl till bytet och bifogar ett studieintyg, kursplan och litteraturlista på de studier du läst. Glöm inte att uppge fullständiga kontaktuppgifter såsom postadress och telefonnummer.

Ansökan sänds per mejl till studievagledare@socarb.su.se eller per post till; Studievägledarna, Institutionen för socialt arbete, Stockholms universitet, 106 91 Stockholm.

Vi prövar ansökan om byte i mån av plats.

De olika studieorternas utbildningsstruktur skiljer sig åt, vilket innebär att en övergång mellan lärosäten inte är möjlig utan vissa kompletteringar av kurser/delkurser.

Då dessa ansökningar väldigt sällan beviljas eftersom det inte finns lediga studieplatser, brukar vi alltid uppmana studenter att också söka in (på nytt) till socionomprogrammet vid Stockholms universitet via antagning.se 
Blir man då antagen kan man ansöka om tillgodoräknande av tidigare studier man redan läst vid en annan institutions socionomprogram.

 

Kan jag bygga på min kandidatexamen i ett annat ämne och få en socionomexamen?

Vill du ha en socionomexamen behöver du gå socionomprogrammet. Det går inte att komplettera en kandidatexamen i ett annat ämne med kurser för att erhålla en socionomexamen vid Stockholms universitet då socionomprogrammet har en bunden studiegång och kurserna inom programmet inte ges som fristående kurser.
Du får ansöka till programmet och börja från början, om du vill bli Socionom. Programmet söker du på antagning.se

 

SOCIONOMSTUDENTERNA undrar

Jag har läst universitetskurser tidigare och har en massa högskolepoäng. Vad kan jag tillgodoräkna mig från tidigare studier?

Om du antas till socionomutbildningen har du möjlighet att ansöka om tillgodoräknande av tidigare studier med hänvisning till din utbildning. Det kan innebära att delar av din utbildning kan tillgodoräknas och att du på så sätt kan förkorta socionomutbildningen. Kravet för ett tillgodoräknande är att kurserna överensstämmer till innehåll, omfattning och nivå. För en bedömning behöver man uppvisa studieintyg på godkända kurser, kursplaner och litteraturlistor.

Vi gör inga förhandsbedömningar av vad som du kan tänkas få tillgodoräkna dig, utan din ansökan om tillgodoräknande behandlas och bedöms när du väl är antagen till ett socionomprogram hos oss. Detta då denna utredning är omfattande och tidskrävande.

 

Vad gäller för att få fortsätta till nästa kurs/termin inom socionomprogrammet?

Det finns förkunskapskrav inför varje ny kurs inom programmet. Behörigheten och förkunskapskraven för att gå vidare till ny termin/ny kurs inom programmet hittar du i kursplanen för kursen.

För flertalet kurser är behörigheten att ha blivit godkänd på 22,5hp på före­gående termins kurs det vill säga i princip 75% oftast bestående av tre av fyra delkurser. Förkunskapskravet kan i vissa fall innebära att de 22,5 poängen ska inkludera godkänt re­sultat i en specifik delkurs.

Förkunskapskravet ska vara uppfyllt senast tre veckor in på den nya kursen. Om du inte är behörig vid kursstart kan du inte registrera dig på kursen. Du får delta i undervisningen under terminens första tre veckor om du väntar på resultat från tentamen som gjorts alldeles innan kursen startade. Efter tre veckor görs en behörighetsbedömning som visar om du är behörig eller inte. Har du blivit behörig kan du registreras via kontakt med studieadministratören.

Kontakta studievägledningen för individuell studieplanering om du inte kommer kunna uppfylla villkoren för behörigheten och/eller behöver diskutera avsteg från den vanliga studie­planen.

 

Hur gör jag om jag behöver göra uppehåll i mina studier?

Du är välkommen till oss studievägledare på våra öppna mottagningstider (drop in). Då kan vi prata om planeringen för ditt studieuppehåll.  Du kan ansöka om studieuppehåll upp till två terminer. Du kan ha flera studieuppehåll under din utbildning om du mellan varje uppehåll studerar minst en termin.

Du ska ansöka om studieuppehåll på en särskild blankett som du får av oss när vi träffas.  På denna blankett fyller du i under vilken period du vill ha uppehåll och när du tänker dig återuppta dina studier igen. Ditt ”återupptagande av studier” sker emellertid inte per automatik. Du ska, senast 15 oktober (innan VT- om du vill börja igen på våren) eller senast 15 april (innan HT- om du vill börja igen på hösten) ANSÖKA om att återuppta dina studier efter studieuppehållet.  Ansökan om återupptagande gör du på institutionens hemsida, www.socarb.su.se/aterupptagande.

 

Kan jag skriva min uppsats utomlands?

Du kan skriva din uppsats utomland – eller välja att bara samla in din empiri i utlandet och sedan skriva ”hemma” i Stockholm. Du får då stå för hela arrangemanget kring din resa och vistelse själv.

Beroende på hur lång din utlandsvistelse blir, får man göra överenskommelse med handledare på Institutionen för socialt arbete i Stockholm om hur handledningen ska läggas upp. Om du är borta hela tiden kan ni eventuellt kommunicera via Skype/telefon/mejl.

Du måste gå teorikurserna, Forskningsmetoder 7,5hp + Forskningsplanering 7,5hp, på universitetet innan du reser iväg. Så du kan vanligtvis tidigast planera att åka iväg efter examinationsseminariet på Forskningsplanen, som är en examinationsuppgift inom delkursen ”Forskningsplanering”. Kursavslut och seminariet liggen i mitten av terminen, det vill säga ca 10 veckor in i terminen.

Det finns två inlämningsdatum för uppsatsen i slutet av terminen. Det finns möjlighet att söka om dispens för 1-2 veckors senare inlämning, med anledning av att du skriver din uppsats i utlandet. Ansökan om senare inlämning (maa särskilt pedagogiskt stöd eller vid särskilda skäl/omständigheter) söker du hos studierektor för termin 6.

Väljer du själv att lämna i senare utan att ha fått dispens, räknas uppsatsinlämningen som försenad. En försenad uppsats kan få max C i betyg.

Du kan vända dig till studierektor/delkurs-samordnare för termin 6 med dina frågor via uppsats@socarb.su.se

När det gäller möjlighet till stipendier finns MFS (Minor Field Studies). Då är det arrangerat var du ska skriva din uppsats och med vilken inriktning. För fler frågor.

 

KANDIDATEXAMEN i socialt arbete och FRISTÅENDE KURSER på grundnivå

Går det att läsa fristående kurser i socialt arbete och få en kandidatexamen i socialt arbete på Stockholms universitet?

Vid Stockholms Universitet gäller att Kandidatexamen uppnås efter avslutade kurser om sammanlagt 180 högskolepoäng. Av dessa ska minst 90 högskolepoäng utgöras av studier med successiv fördjupning inom ett huvudområde och att studierna inom huvudområdet ska inkludera ett självständigt arbete om minst 15 högskolepoäng

Kandidatexamen baseras således vanligtvis på att man läser fristående kurser på grundnivå inom minst ett huvudområde i steg I, steg II och steg III som brukar inkludera ett självständigt arbete om 15 hp.

För närvarande ges inte Socialt arbete I, Socialt arbete II och Socialt arbete III som fristående kurser på grundnivå i Socialt arbete, på Stockholms Universitet.

Socionomprogrammet innehåller kurser som motsvarar steg I, steg II och steg III inom Socialt arbete. 
De som är antagna på socionomprogrammet kan efter att ha avslutat sin sjätte termin (då de har skrivit en kandidatuppsats på 15hp) däremot ta ut en kandidatexamen i socialt arbete.

För att kunna ta en kandidatexamen i socialt arbete vid Stockholms universitet får man således söka till socionomprogrammet. Programmet söks på antagning.se

 

Kan jag läsa kurserna eller delkurserna inom socionomprogrammet som fristående kurser?

Kurserna och delkurserna inom socionomprogrammet ges INTE som fristående kurser, då Socionomprogrammet har en bunden studiegång, det vill säga att det är ett fast program med kurser som ligger i progression efter varandra.

 

MASTERPROGRAMMET i socialt arbete och KURSER på avancerad nivå

Vem är behörig till masterprogrammet i socialt arbete?

Du är behörig om du avlagt socionomexamen eller har en Filosofie kandidatexamen och dessutom har 90 hp i socialt arbete på grund- och/eller avancerad nivå.

Med bara en kandidatexamen (i ett annat ämne än socialt arbete) är man inte behörig till masterprogrammet i socialt arbete.  Sålunda förutsätter masterprogrammet i socialt arbete tidigare studier på grund- eller avancerad nivå i ämnet socialt arbete.

Undantag från de 90 högskolepoängen i socialt arbete görs inte eftersom programmet leder till en masterexamen i socialt arbete, det vill säga att man sammantaget läst minst 180hp socialt arbete - varav 90hp på avancerad nivå och där det ingår en masteruppsats om 30hp.

Med en kandidatexamen i ett annat ämne du emellertid behörig att söka institutionens kurser på avancerad nivå, det vill säga masterkurserna, som fristående kurser.

Skulle den som har en kandidatexamen i ett annat huvudämne läsa 90hp i ämnet ’Socialt arbete’ på grund- och/eller avancerad nivå, kan hen bli behörig till Masterprogrammet. Kurserna i socialt arbete som hen läst på avancerad nivå kan då inkluderas i masterexamen, om hen läst programmets obligatoriska kurser och/eller som masterutbildingens valbara kurserna.

 

Måste man läsa masterprogrammet på heltid och vilka tider sker undervisningen?

Det går att läsa masterprogrammet på hel- eller deltid. När du blir antagen till masterprogrammet blir du automatiskt inregistrerad på två 7,5 hp-kurser i period I; Vetenskapsteori 7,5 hp + Kvalitativ forskningsmetod 7,5 hp som är två av sammanlagt fyra obligatoriska kurser. Vill du studera på heltid måste du därför söka masterkurser om sammanlagt 15 hp i period II, samtidigt som du söker till masterprogrammet. Förslagvis kan du söka de övriga två obligatoriska kurserna Kvantitativ forskningsmetod 7,5 hp och Evidens och kunskap inom socialt arbete 7,5 hp.

Tre av de fyra obligatoriska kurserna (Vetenskapsteori 7,5 hp, Kvalitativ forskningsmetod 7,5 hp, Kvantitativ forskningsmetod 7,5 hp) ges endast på höstterminer.

Vill du läsa på halvtid ska du därför endast söka en masterkurs om 7,5 hp i period II, samtidigt som du söker till masterprogrammet. Vid start av programmet meddelar du oss vilken av kurserna (Vetenskapsteori 7,5 hp eller Kvalitativ forskningsmetod 7,5 hp) du vill läsa i period I.

Vidare ska du själv söka kurser "inom program" varje termin på www.antagning.se senast 15 oktober respektive 15 april. Du bestämmer således själv vilka kurser och hur många kurser du vill läsa nästkommande termin.

I avvaktan på att bli antagen på masterprogrammet kan du söka våra kurser på avancerad nivå som fristående kurser.  Dessa kan du senare ansöka om att tillgodoräkna dig inom masterexamen. Masterkurserna ges inte som distanskurser.

Flertalet av kurserna ges under dagtid, eftersom kurserna bland annat riktar sig till masterstudenter som läser programmet på heltid. Kurserna har också socionomstudenter som läser sin avslutande sjunde termin. Några av kurserna ligger ibland på pass mellan kl.15-18.

 

Jag har redan läst några masterkurser i socialt arbete. Räknas dessa in i masterutbildningens 120hp?

Undantaget masteruppsatsen kan samtliga valbara kurser (60hp) på avancerad nivå i ämnet socialt arbete och de obligatoriska kurserna i vetenskapsteori och forskningsmetod (30hp) läsas i förväg, innan man blivit antagen till masterprogrammet och sedan inkluderas i masterexamen. Man måste vara antagen till programmet för att genom en intern antagningsprocess bli inregistrerad på kursen ”självständigt arbete, 30hp” (Masteruppsatsen).

Av de valbara kurserna om sammanlagt 60hp på masterprogrammet, ska 30hp bestå av kurser inom institutionens (för socialt arbete, Stockholms universitet) utbud av kurser i socialt arbete på avancerad nivå. De övriga 30hp KAN läsas på andra institutioner och lärosäten under förutsättning att de är relevanta för socialt arbete.


Kan jag läsa kurser på avancerad nivå och ta en magisterexamen i socialt arbete?

Nej. Vi har inte längre någon magisterutbildning eller examensrätt för magisterexamen i socialt arbete på Stockholms universitet. Du kan alltså INTE ta ut en magisterexamen, om 60hp, genom att läsa enstaka kurser.

Däremot har institutionen för socialt arbete, Stockholms universitet, ett Masterprogram i socialt arbete, 120hp. Men eftersom det inte längre finns någon examensrätt för ”magister” kan du inte ta ut en magisterexamen, om 60hp, genom att läsa ”halva” masterutbildningen.
 

Kan jag söka till forskarutbildningen på institutionen för socialt arbete?

Det som är speciellt när det gäller forskarutbildningen, och villkor för att kunna antas till denna, är att finansiering redan ska finnas för doktorandtid/forskningsprojektet. 

Detta betyder ibland annat att forskarutbildningen inte går att söka via antagning.se.

Istället är det så att när finansiering av en doktorandtjänst finns på institutionen, tex när en etablerad forskare vid institutionen fått forskningsanslag, så annonseras tjänsten ut (att bli doktorand). Annonseringen brukar ske på både SU:s hemsida (lediga tjänster) och på vår institutions egen hemsida. Intresserade får sedan söka doktorandtjänsten och den som sedan blir uttagen/anställd genomgår en intern sökningsprocedur för att bli antagen till forskarutbildningen.

 

ÖVRIGA FRÅGOR om att studera vid institutionen för socialt arbete

Är lokalerna på Sveaplan anpassade för fysiskt funktionsnedsatta studenter?

Tillgänglighet här på institutionen för socialt arbete är till viss del begränsad eftersom byggnaden på Sveaplan är ett kulturskyddat funkishus från 1930. Det har sin charm men innebär också en del svårigheter utifrån tillgänglighetsperspektiv då ingen inredning får röras och huset förvaltas av Stockholms stad, alltså inte av universitetet.

Några saker som kan vara bra att känna till;
Undervisningssalarna ligger på plan 1 och på källarplan. Plan 1 når man genom att ta hissen en halv trappa upp via huvudentrén. Undervisningssalarna är ganska små men det finns ordentliga bord att sitta vid, även för rullstol. Ett av rummen har också ett höj- och sänkbart bord.

På plan 1 ligger också aulan. Där är hela golvet sluttande nedåt och längst ner finns en scen. Man får tyvärr inte plats med rullstol i bänkraderna. Nedanför scenen har ett bord ställts upp för exempelvis rullstolar. Problemet där har varit att bordet flyttas runt i aulan och kan behöva ställas tillbaka på plats. Ut ur aulan är det sedan en rejäl uppförbacke.

Det finns även undervisningssalar i källaren under biblioteket på plan 1. Dit når man med hiss. Det finns 3 hissar att välja mellan varav 2 av hissarna är relativt små och går långsamt. Åker man den tredje hissen som tillhör huvudbyggnaden innebär det att man måste ta sig igenom en kortare kulvert i källaren.

Uppstår problem med tillgängligheten försöker vi lösa det så bra det är möjligt under ”resans” gång. 

Vi har tillgång till enskilda rum vid tentamen. Vi ordnar också tentavakter som kan hjälpa till vid tentamen till exempel behöver vissa studenter att tentafrågorna läses upp. Har studenten en personlig assistent får denne vara med både i undervisningen och vid tentamen i den utsträckning studenten behöver.

 

Jag läste på utbildningen för ganska länge sedan, men blev aldrig färdig. Kan jag läsa färdigt kurser och få en socionomexamen?

Det beror på vilken äldre studieordning du läste enligt i din utbildning. Se mer information på Stockholms universitets hemsida.

I vissa fall har examensrätten upphört, så som för Sociala linjen och Socionomlinjen med studieordningar innan 2007, där utbildningen skulle ha varit slutförd senast 30 juni 2015. Om du inte slutfört din utbildning från dessa ”linjer” eller från de sociala omsorgsprogrammen bör du kontakta oss studievägledare på Institutionen för socialt arbete för mer information. I viss utsträckning kan du ha möjlighet att efter ett ”Återupptagande av studier” , studera efter en individuell studieplan och få en examen enligt utbildningsplan för Socionomprogrammet (med studieordning efter 2007).

 

Kan jag bli kurator och/eller psykoterapeut?

Kurator kallas socialarbetaren i hälso- och sjukvården och inom skolans värld i första hand, men även på behandlingsinstitutioner av olika slag. Många socionomer är kuratorer. Det finns socionomer som vidareutbildar sig inom psykoterapi, men psykoterapiutbildningen är lång och man skall först skaffa sig yrkeserfarenhet inom socialt arbete för att sedan vidareutbilda sig till psykoterapeut.