Har du glömt registrerat dig eller ska omregistrera dig, vänd dig till din studieadministratör.

Du registrerar dig via  Ladok för studenter. Du kan bara webbregistrera dig om du är klar med föregående termin/-er samt uppfyller behörigheten.
Du som har haft studieuppehåll och inte kan registrera dig, vänd dig till din studieadministratör.

Studenter som ska gå termin 7 blir registrerade direkt av respektive studieadministratör efter att behörighetskraven är uppfyllda.

Aktivera universitetskonto

Du måste  aktivera ditt universitetskonto för att kunna gå in på Athena, som är Stockholms universitets gemensamma kommunikationsplattform mellan lärare och studenter.

Inför termin 7

Studenter som skall börja på termin 7 kommer att bli antagna/registrerade av Sandra Daum efter att villkoren för antagning till avancerad nivå är uppfyllda.

När det gäller bedömningar, pedagogiska frågor, frågor kring schemat för oppositionerna vänligen kontakta studierektor och kursansvarig Sanna Tielman eller Agneta Törnquist.

Vid andra studierelaterade frågor kring studier på avancerad nivå kontakta vår amanuens Katarina Kristiansson.

Kurser till termin 7 söker du via blankett. Blanketten är endast öppen under de vanliga antagningstiderna och se till att vara ute i god tid för detta (dvs månaderna innan antagningen öppnar upp för ansökan).

Veckodagar och tider

Reservantagning

På Institutionen för socialt arbete har vi inget upprop. Om någon som är antagen tackar nej till sin plats, mejlar den som står först i respektive urvalsgrupp.

Tentamensadministration

Tentamen och skrivschema

Den som inte är anmäld eller har glömt legitimation får inte skriva. Endast studenter som anmält sig till tentamen via webben får skriva tentamen.

Bokning av grupprum

Nu kan du själv boka grupprum via TimeEdit. Lokalbokning gäller endast för studenter på Institutionen för socialt arbete. Logga in med ditt studentkonto.

Biblioteket

Biblioteket för socialt arbete

 

Foto: Björn Dalin
Foto: Björn Dalin