Tillgodoräknande

Rätten att tillgodoräkna sig tidigare studier regleras i högskoleförordningen (SFS 1993:100). Villkoret för att en ansökan om tillgodoräknande ska behandlas är att den sökande är antagen till och bedriver studier vid universitetet. Detta innebär att en nyantagen student bör ha minst 7.5 hp med godkänt studieresultat registrerade i Ladok. Ett beslut om tillgodoräknande gäller enbart vid det lärosäte där beslutet fattats. Det ska alltid göras en individuell prövning av studentens ansökan om tillgodoräknande (se beslut av Överklagandenämnden för högskolans 2014-05-16, reg.nr 241-248-14). Beslut om tillgodoräknande av svensk eller utländsk utbildning är myndighetsutövning mot enskild vilket innebär att bestämda rutiner ska följas vid handläggning av ärendena för att upprätthålla rättssäkerhet och lika behandling.

Ett tillgodoräknande kan gälla en delkurs eller en större del av program t ex fullgjord vid annat universitet eller högskola samt annan utbildning (än grundläggande högskoleutbildning) och/eller yrkesverksamhet. Beslut om tillgodoräknande fattas av studierektor enligt delegation från Institutionsstyrelsen.  Ansökan lämnas till studievägledare som bereder ärendet innan det lämnas för beslut.

För att en ansökan om tillgodoräknande av tidigare högskoleutbildning ska kunna prövas ska den sökande dokumentera att hon/han har examinerats i kurs med minst godkänt resultat. Följande dokument ska bifogas ansökan om tillgodoräknande: Kursplan, inklusive litteraturlista från den termin då aktuell kurs/aktuella kurser lästes. Vidimerade kopior av kursbevis/studieintyg. Originalhandlingar och eventuell ytterligare dokumentation ska uppvisas på begäran av högskolan om det behövs för ärendets fortsatta handläggning.

Om du istället önskar få annan utbildning (än grundläggande högskoleutbildning) och/eller yrkesverksamhet prövad för tillgodoräknande ska i ansökan utförligt beskriva den utbildning och de kunskaper och färdigheter som förvärvats i yrkesverksamhet. Beskrivningarna ska så långt det är möjligt styrkas med intyg, betyg eller liknande och/eller genom prövning utifrån metod som respektive institution beslutar om. Enligt Sveriges universitets -och högskoleförbunds (SUHF) rekommendationer ska tillgodoräknandet inte påverkas av hur yrkeserfarenheterna har inhämtats (t.ex. genom vikariat, praktik, deltidstjänstgöring). När tillgodoräknandet grundar sig på yrkeserfarenhet/annan utbildning ska följande handlingar bifogas (så långt det är möjligt): Arbetsgivarintyg innehållande arbetets omfattning i tid. Beskrivning av arbetsuppgifter. Referens till närmaste chef. Beslut/förhandsbesked om reell kompetens (i förekommande fall). Arbetsbetyg innehållande arbetsgivarens omdömen om arbetstagaren. Beskrivning av arbetsgivaren (företaget). Sökanden ska på begäran komplettera med de dokument som bedöms behövas för att ansökan ska kunna handläggas.

Tänk också på att institutionen inrapporterar tillgodoräknade poäng till studiedokumentations- systemet Ladok och att dessa tillgodoräknade poäng inte räknas med i antalet poäng du presterar under terminen. Detta kan påverka rätten till studiemedel.

Undantag från förkunskapskrav

Om du inte uppfyller de formella kraven till nästkommande termin kan du i särskilda fall ansöka om undantag från förkunskapskraven. Utgångspunkten är dock alltid att behörighetsvillkoren är helt nödvändiga för att tillgodogöra sig kursen och  mot den bakgrunden råder det en restriktiv hållning vid prövning av om undantag kan medges. Du bör därför inte förvänta dig något undantag och du måste vara beredd på att du måste klara av behörighetsvillkoren genom omexaminationer för att kunna bli antagen på nästkommande termin. Kontakta gärna en studievägledare för råd och information om hur du kan lägga upp studierna på ett sådant sätt att du kommer i balans med dina studier.

Observera att du inte behöver ansöka om undantag från förkunskapskrav då behörighetsgivande poäng från föregående termin inte hunnit rapporteras in. Då gäller den så kallade treveckorsregeln, det vill säga, du har tre veckor från kursstart på dig att visa upp full behörighet. Kontakta kursadministratören för din kurs för mer information.

Vid prövning av undantag från förkunskapskraven görs en samlad bedömning av vilka förutsättningar studenten har att tillgodogöra sig kursen som kan kompensera den bristande behörigheten. Att du har varit sjuk, att någon i din närhet har varit sjuk, att du måste fortsätta studierna för att CSN kräver detta eller framtida studieresultat kan inte anses kompensera den bristande behörigheten. Fokus läggs på dina faktiska förutsättningar att tillgodogöra dig den sökta kursen trots att du inte formellt eller reellt uppfyller behörighetsvillkoren. (7 kap 3 § högskoleförordningen)

Även om du får beviljat undantag från förkunskapskraven är det viktigt att du sedan slutför de kurser du saknade för att uppfylla behörighetskraven. Detta för att du ska kunna uppfylla behörighetskraven för kurser du läser längre fram i din utbildning samt för att du ska kunna ta ut din examen.

Ansökan

Ansökan om undantag från behörighetskrav sker via blanketten nedan. Ansökan ska vara institutionen tillhanda senast fyra veckor innan kursen startar. Beslut meddelas cirka en vecka innan kursen startar. Ansökningar som inkommer senare än fyra veckor innan, handläggs så snart som möjligt och i mån av tid. Det är studierektor som bedömer och bevilja undantag från förkunskapskraven.

Ansökan skickas till registrator, antingen elektronisk registrator@socarb.su.se eller via pappersblankett till:

Registrator
Stockholms universitet
Institutionen för socialt arbete
SE - 106 91 Stockholm

 

För att kunna fortsätta studera vidare inom socionomprogrammet måste du uppfylla förkunskapskraven till kursen nästkommande termin. Förkunskapskraven hittar du i kursplanen för respektive kurs.

Ansökan om undantag från förkunskapskrav inomsocionomprogrammet

 

Möjlighet att överklaga

Ett negativt beslut rörande undantag från förkunskapskrav inom socionomprogrammet kan överklagas till Överklagandenämnden för högskolan. Hur du går tillväga framgår av beslutet. (12 kap 2 § andra stycket högskoleförordningen)