• Utgångspunkten vid distansundervisning vid Institutionen för socialt arbete vid Stockholms universitet är att kursaktiviteter i form av t ex föreläsningar och seminarier hålls live vid de tider som anges i schemat. Någon ljud- och/eller bildupptagning görs ej.
  • Om bildupptagning av någon anledning görs under en kursaktivitet, så är det föreläsaren/läraren som ansvarar för denna. Ingen annan bild- eller upptagning är tillåten (för undantag, se nedan).
  • Förinspelade inslag kan förekomma i undervisningen. Om detta informerar i så fall varje enskild delkurssamordnare.
  • Eventuellt (för)inspelat material får inte delas på något annat sätt än det sätt föreläsaren väljer att dela dem (i första hand via Athena).
  • I samband med seminarier eller motsvarande, där du som student ska vara aktivt deltagande, förväntas du ha din webbkamera påslagen så att läraren kan bedöma din aktivitet. Saknar du av något skäl möjlighet till detta, kontakta din seminarielärare i god tid innan.
  • Om föreläsare/lärare av någon anledning väljer att göra bild-/ljudupptagning under en föreläsning lämnas information om detta innan inspelningen påbörjas. Vill du säkerställa att inte bli inspelad ska du då slå av din kamera. Vill du också säkerställa att ditt namn inte fångas i bild, kan du byta detta i ditt Zoom-fönster.
  • Studenter som beviljats särskilt pedagogiskt stöd kan ha fått rekommenderat att tillåtas göra ljudupptagning under föreläsningar. Det är den enskilda föreläsaren som fattar beslut om detta ska tillåtas. Om föreläsaren godkänner sådan ljudupptagning, så är det studenten själv som gör ljudupptagningen. Det åvilar föreläsaren att informera övriga studenter om att ljudupptagning kan komma att göras, varpå övriga studenter fattar beslut om de vill göra sina röster hörda och därmed bli föremål för ljudupptagning under föreläsningen. Vill en student inte få sin röst upptagen via inspelning ska föreläsaren möjliggöra för frågor att ställas i anslutning till föreläsningens slut, då den eventuella ljudupptagningen avslutats.