Kurser som kommer ha undervisning på Sveaplan:

  • Introduktion till socialt arbete (SUARB1 - S1IN), Termin 1
  • Handledd verksamhetsförlagd utbildning (SU5A17), Termin 5
  • Handledningsmetodik för handledare till socionomstudenter på verksamhetsförlagd utbildning (SU1044)
  • Grundläggande utbildning i psykoterapi (SU9249)
  • Psykoterapeutprogrammet

Övriga kurser under period 1 H20 planeras att ges digitalt.

OBS! Titta alltid på schemat för att få aktuell information om tid och lokal.

Under perioden 31 augusti till och med 2 november är huvudregeln att undervisning sker på distans. Delkurser och moment som är undantagna från regeln är introduktionskursen på termin 1 samt delkurser/moment på termin 5; VFU, verksamhetsfältet socialt arbete, handledningsmetodik  för handledare till socionomstudenter på VFU. Även den grundläggande utbildningen i psykoterapi samt psykoterapeutprogrammet i socialt arbete är undantagna från huvudregeln.

Resterande del av terminen, perioden 3 november till 15 januari, avser vi att bedriva undervisning i Sveaplans lokaler. Detta beslut gäller under förutsättning att inga nya rekommendationer med avseende på undervisningsformer fattas av Stockholms universitet under sommaren eller under höstterminens första del.

Undervisningen på kursen Handledningsmetodik för handledare till socionomstudenter på verksamhetsförlagd utbildning 7,5 hp  (SU1044) har inte några inslag av nätburen undervisning. Undervisningen sker i form av föreläsningar, obligatoriska seminarier, obligatoriska gruppdiskussioner och obligatoriska tillämpningsövningar med utgångspunkt i det egna handledningsuppdraget. Inför kursstart får alla antagna handledare information om de säkerhetsrutiner som gäller för kursen.