Har du blivit utsatt för trakasserier eller kränkande särbehandling? Det är något som inte ska finnas vid Stockholms universitet. Alla anställda och studenter ska kunna verka vid universitetet, oavsett kön, könsidentitet eller könsuttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder.

Här är vad det finns för stöd och rättigheter för dig som student

Information om vad du som student kan göra om du utsätts för trakasserier

Information till anställda

Du kan också kontakta oss direkt:

Prefekt Lena Hübner (lena.hubner@socarb.su.se)
Studierektor Hugo Stranz (hugo.stranz@socarb.su.se) Tillträder 2019-07-01
Studierektor Katarina Piuva (katarina.piuva@socarb.su.se) Avgår 2019-06-30