Stockholms universitet arbetar aktivt och systematiskt med miljöfrågor. Universitetet följer kraven i miljöledningsstandarderna ISO 14001, ett miljöledningssystem med ett antal krav på hur ett miljöarbete ska bedrivas.

Universitetets målsättning är att minska den negativa miljöpåverkan och öka den positiva.

 • Information kring universitetets miljöarbete finns att läsa på miljöwebben: https://www.su.se/medarbetare/organisation-styrning/milj%C3%B6arbete
 • Stockholms universitet har en gemensam miljöpolicy som ska följas av alla institutioner. Länken till SU:s miljöpolicy hittar du här: SU:s miljöpolicy
 • Klimatfärdplan – för ett koldioxidneutralt universitet:
  Stockholms universitet har som målsättning att vara koldioxidneutralt 2040. För att bana väg för arbetet mot målet har en klimatfärdplan tagits fram. Arbetet med klimatfärdplanen har gjorts genom samarbete mellan Miljörådet och forskare inom klimat- och miljöområdet vid universitetet.
 • Under nästkommande åren kommer huvudfokus att ligga på att implementera färdplanen i universitetets ordinarie arbete.

 Det är viktigt att du som anställd känner till den gemensamma miljöpolicyn. Du behöver också veta vilka av våra miljörutiner som berör ditt arbete så att du därmed kan medverka till att universitetets miljömål uppnås.

Miljöpolicyns viktigaste punkt är att miljöfrågor och hållbar utveckling ska vara en integrerad aspekt i all verksamhet som bedrivs på universitetet samt att universitetets naturresursanvändning ska minskas. Alla medarbetare ska vara medvetna om miljöarbetet och bidra till den. Sträva efter att integrera miljöfrågor och hållbar utveckling som tema i undervisningen och ett möjligt område inom forskningen.

Det är prefekten som är ansvarig för Institutionens miljöarbete. Institutionens styrelse har godkänt miljöhandlingsplan för 2021. I årets miljöhandlingsplan fokuserar vi bland annat på att förbättra informationen om miljöfrågor till medarbetare och studenter och satsar på en miljövänlig flytt till Albano.

Här är länken till miljöhandlingsplanen


På institutionen finns en särskild miljörepresentant (Katja Sokolova) som ansvarar för att samordna det operativa miljöarbetet.

Institutionens miljörutiner

Energi

 • Släck ljuset i rum som du lämnar.
 • Stäng av bildskärm och datorn vid arbetsdagens slut. OBS! Du behöver inte lämna din dator på under natten för att den skall få sina programuppdateringar. Dock skall datorer i undervisningslokaler lämnas påslagna.

Resursförbrukning

 • Medveten och resurssnål förbrukning och återanvändning av kontorsmaterial.
 • Använd källsorteringen (finns på plan 2), se separat information på vår hemsida.
 • Undvik engångsartiklar.                                      
 • Följ institutionens miljörutiner när du ska organisera ett symposium, en workshop eller en konferens.

När du organiserar en konferens, en workshop eller annat större möte är det viktigt att ta hänsyn till universitetets och institutionens miljöarbete. Huvudpunkterna är att sträva efter minskad pappersförbrukning och minskat avfall. Här följer några utgångspunkter för universitetets miljöarbete även i konferenssammanhang:

 • Överväg möjligheten att ha en webbaserad konferens. Institutionen har licens för webbinarium via Zoom.
 • Informera om universitetets miljöarbete inför konferensen (du kan t ex informera om undvikande av handouts) och i början av konferensen.
 • Pappersförbrukning. Utnyttja e-kommunikation. Be konferensdeltagarna att förbereda powerpoint-presentationer istället för handouts, informera kring detta i förväg.
 • Ha information kring konferensen på hemsidan. Abstract och konferensprogrammet kan vara tillgängliga där i förväg så att dokumenten kan sparas ner och ev. skrivas ut av konferensdeltagarna.
 • Mat och engångsartiklar: Institutionen har en uppsättning koppar, glas och skedar som kan användas istället för engångsartiklar.
 • Använd vatten i institutionens vattenkaraffer istället för mineralvatten.
 • Använd glas till talarna i konferenslokalerna.
 • Behövs det ändå plastglas så finns bioplastglas på SU-butiken.

Pappersförbrukning

 • Använd papperssnåla utskriftssätt. Dubbelsidigt är förinställt, men längre texter kan t ex skrivas ut 4 sidor/ark  
 • Använd papperssnåla kopieringssätt: dubbelsidigt, förminska ett uppslag från A 3 > A4
 • Resor
 • Överväg webbmöten, telefon- och/eller videokonferens/webinarium som alternativ till resa. Universitetet tillhandahåller videokonferensverktyget Zoom. Behöver du ha ett möte med många deltagare – upp till 1.000 personer, kontakta Ingrid Tinglöf som hjälper dig sätta upp ett webinar via Zoom.
 • Vid taxiresa, ha som rutin att beställa miljötaxi (dvs. från miljöcertifierat taxibolag).
 • Använd kollektivtrafik i möjligaste mån inom Storstockholm samt vid vistelser på andra platser där det finns tillgång till ett kollektivtrafiksystem.
 • Res med tåg vid resor som är kortare än 500 km.
 • Överväg möjligheten att resa med tåg vid resor som är längre än 500 km.
 • Undvik mellanlandning vid flygresor inom Europa. Vid resor till och från flygplatser, använd i möjligaste mån kollektivtrafik.
 • Vid konferensbesök välj boende nära mötes- eller konferenslokal.
 • Alla resor beställs via resebyrån Egencia

Egencias kundservice:
Både för online-support och hjälp med bokning.
Öppettider: måndag–fredag kl. 08.00–17.00, helgfri vardag
(Samma nummer för 24h-support.)
Telefon: 031-724 55 20
E-post: customer_service@egencia.se

Vid frågor om resebeställning vänd dig till administrativ chef Ulrika Engström

 Den fullständiga resepolicyn

Hållbar konsumtion

Vid inköp av elektronik, datorer, telefoner etc vänd dig till Ingrid Tinglöf.

Förrådet med kontorsmaterial ligger på plan 6. Vid inköp av kontorsmaterial och livsmedel vänd dig till Kai Lundin.

Anmäl miljöavvikelse och förbättringsförslag

SAMIR står för Säkerhet-Arbetsmiljö-Miljö-Inrapporteringssystem.
I SAMIR rapporterar du som är anställd eller student vid Stockholms universitet tillbud, arbetsskador och sjukdomar, miljöavvikelser och förslag till förbättringar, säkerhetsrisker eller oegentligheter samt kan göra en polisanmälan.

I SAMIR kan du:

 • anmäla tillbud (en händelse som hade kunnat leda till personskada), arbetsskador och sjukdom
 • ge förslag på förbättringar
 • rapportera miljöavvikelser
 • göra en polisanmälan
 • ge anonyma säkerhetstips, om exempelvis hot, trakasserier, stöld och skadegörelse.
 • Här kan man alltid rapportera miljöavvikelser eller lämna förbättringsförslag på SAMIR

Har du frågor kring vårt miljöarbete på institutionen så hör gärna av dig till Katja Sokolova, institutionens miljörepresentant katja.sokolova@socarb.su