Anställningen är knuten till ett forskningsprojekt som handlar om att utveckla förståelsen för ungdomars substansbruk (t ex tobak, alkohol och narkotika). Projektet syftar till att testa relevansen av olika teoretiska förklaringsmodeller för olika sorters substansbruk och för ungdomar i olika livsfaser och livssituationer. 

Projektet kommer bygga på både kvantitativa och kvalitativa data. Det kvantitativa materialet består av ett unikt kohortmaterial. Detta är redan insamlat och i det befintliga projektet ska materialet länkas till relevanta registerdata, samt utökas med kvalitativa intervjuer med ett urval av ungdomar från nämnda kohort. 

Läs mer om tjänsten