AVSLUTAT. Omsorgens pris – anhörigomsorg, förvärvsarbete och försörjning ur ett könsperspektiv

Ämnesområde: Socialt arbete/social omsorg
Doktorand: Petra Ulmanen
Handledare: Marta Szebehely
Bitr. handledare: Evy Gunnarsson
Finansiering: Doktorandtjänst
Tidsplan: mars 2007 – september 2014

Sinnebilden av anhörigvårdaren är en äldre hustru som vårdar sin man i deras gemensamma hem, utan någon hjälp av det offentliga. Enligt Socialstyrelsen har denna bild styrt utformningen av anhörigstödet i Sverige, trots att de flesta som regelbundet hjälper äldre är i åldern 45–64 år, oftast döttrar men även söner som hjälper sina gamla föräldrar. Att uppmärksamma situationen för medelålders barn som hjälper sina gamla föräldrar innebär att frågor som gäller förvärvsarbete och försörjning behöver vägas in. Eftersom denna grupp fortfarande är i förvärvsaktiv ålder är de beroende av att kunna förvärvsarbeta för att försörja sig. De kan också ha ett ytterligare omsorgsansvar i form av egna minderåriga barn.

Anhörigomsorgens konsekvenser för medelålders kvinnors och mäns möjligheter att förvärvsarbeta och försörja sig är en förvånansvärt outforskad fråga i Sverige, liksom i övriga Norden. Den jämställdhetsfråga som gäller kvinnors och mäns möjligheter att förena förvärvsarbete med familjeliv, har en självklar plats inom både forskning och politik vad gäller omsorgen om barn men inte när det gäller omsorgen om äldre. Denna brist på kunskap om anhörigomsorgens konsekvenser är särskilt allvarlig med tanke på utvecklingen i Sverige sedan 1980-talet: en allt mindre andel omsorgsbehövande äldre har fått offentlig äldreomsorg, samtidigt som anhörigas insatser har ökat. Döttrar till lågutbildade äldre är den grupp anhöriga som ökat sina insatser mest.

Petra Ulmanens doktorandprojekt består av två delstudier. Den första är en diskursanalys av regeringens propositioner om äldreomsorg när det gäller synen på anhöriga och deras roll i äldreomsorgen. Den andra är en kvantitativ analys av tidigare insamlade uppgifter om omfattningen av anhörigomsorgen och hur den påverkar möjligheterna att förvärvsarbeta och försörja sig.