Genomgång av handlingsplanen för genomförandet av en utrymningsövning.

 

1. Lite om organisation och roller i övningen:

Institutionen:

Det är vår institution som genom en särskild utsatt samordnare och tillsammans med institutionsledningen (prefekt och administrativa chefen) ska ta initiativet till planering och genomförandet av utrymningsövningar i våra lokaler. Då vi har flera verksamheter (Biblioteket, Caféet, Chess och Sorad) i våra lokaler så måste vi  samordna övningen. Institutionen ska se till att det finns enkelt tillgänglig information om hur brandsäkerheten är inrättad.

För att möjliggöra ett systematiskt brandskyddsarbete finns det vid institutionen flera olika funktioner.

 

Utrymningsledarna

Utrymningsledarna utses av institutionen och har en central roll i brandskyddsarbetet – det är  utrymningsledarna som har ansvaret för att avsöka lokaler och leda utrymningen vid övning eller när det brinner samt ser till att medarbetare hjälper till att leda ut och lugna dem som inte självmant klara av att ta sig ut till säkerheten. Varje våningsplan och varje enskild verksamhet har egna utrymningsledare. Det ska finnas en ständigt uppdaterat lista över vem som är utrymningsledare.

Utrymningsledarna informerar medarbetare och nyanställda om vad som förväntas av den enskilde i en utrymning vid brand. En egen skriftlig handledning för utrymningsledarna finns på institutionens hemsida.

Den särskild tillsatta utrymningssamordnaren ska ha en samordnande funktion på återsamlingsplatsen.

 

Observatörer

Vid övningar ska det finnas ett antal observatörer utsedda av institutionen. Vid övning ska de  kvarstanna på sina i förväg bestämda observatörsposter under hela övningen.

De ska notera i ett särskild (finns bifogat) protokoll hur utrymmande agerar under utrymningen, kontrollerar branddörrars funktion, larmets hörbarhet i lokalerna, noterar om det finns personer kvar i lokalerna trots att utrymning påkallats samt bevakar de tömda lokalerna så inga smiter in och stjäl egendom när lokalerna är tömda.

 

Övrig personal

Observera att det är undervisande lärares skyldighet att agera som utrymningsledare i klassrummen. Om studenterna finns i grupper i andra delar av byggnaden är det respektive utrymningsledare som har ansvaret för att se till att alla tar sig ut. Det samma gäller för Aulan.

 

Fastighetsägaren 

Ska förbereda utrymningsövningen genom att lära sig om sektioneringar och styrningar av brand- och utrymningslarm så larmsignal som påkallar utrymning kommer att höras samtidigt i de lokaler som övar.

Man ringer brandförsvaret och meddelar dem om att det kommer att övas utrymning, klockslag för start och avslutning samt uppger mobilnummer som rings om de behöver mer information under själva övningen.

Fastighetsägaren kommer till återsamlingsplatsen och ger utrymningsledare besked.

Brandlarmsystemets utlösta larm kvitteras och anläggningen sätts i aktivt läge igen.

 

Sektionen för Säkerhet

Fungerar som samordnare för planering och genomförandet av utrymningsövningen. Universitetets väktare kommer att finnas tillgänglig för samordning, för att skydda och lugna oroliga personer och hjälper utrymningsledarna att tömma allmänna ytor om personer inte utrymmer hela vägen ut till återsamlingsplatsen.

 

Fastighetsägarens ansvar

I god tid innan övningsdatum (senast någon vecka innan övningen) besöker man brandskåpet, läser sektionsindelning och planerar för hur man får hela huset att larma samtidigt.
Innan start av brandlarmet ska fastighetsägaren ringa brandförsvaret och meddela mellan vilka klockslag som utrymningsövningen pågår.
Om möjligt deltar man helt kort på sista mötet innan övning för att stämma av att man är redo i det man förväntas göra.
På överenskommet klockslag aktiveras brandlarmet/utrymningslarmet av anläggningsskötaren och får ljuda kontinuerligt under 10 minuter.
Fastighetsägarens representant kommer till återsamlingsplatsen och meddelar att faran är över och ringer därefter brandförsvaret och sätter brandlarmet i skarpt läge igen.

 

2. Att-göra-lista:

Inför en brandövning finns det en fast uppgjord plan för hur övningen ska genomföras och det är viktigt att man i huvudsak följer den uppsatta planen som ser ut som följer:

 • 4 veckor innan övningsdagen informeras den egna verksamheten om att det under vecka (veckonummer) kommer att genomföras en utrymningsövning. En skriven handledning om hur var och en bör förbereda sig delas uti pappersform eller elektroniskt. Förslag till hur denna handledning ska se ut, samt förslag till affischering finns bifogat i denna
 • 3 veckor innan övningsdagen ser Institutionen till att informationen om att det blir en övning kommer upp på anslagstavlor (bara veckonummer) så studenterna och besökande ges tillfälle att lära hur man säkert tar sig ut när det brinner. Möjligen behöver också anslag i pappersform sättas upp på dörrar inför övningen.
 • 1 vecka innan övningen ska ske kontrollerar institutionens samordnare för övningen att alla som ska delta är väl förberedda i sina roller. Allmänna anslag om övningen tas bort.
 • 45 minuter innan övningen startas träffas alla som har aktiv del i övningen igen och en sista avstämning görs innan alla intar sina ”positioner” eller förbereder sig i det man ska göra. (30 minuter möte max)
 • Fastighetsägaren1 ringer brandförsvaret och meddelar att vi övar utrymning innan brandlarmet startas.
 • Utrymningsledarna återgår till sina ordinarie arbetsplatser. 

 

 • Observatörerna placerar ut sig på de platser där man ska finnas under övningen ca. 10 minuter innan brandlarmet startas.
 • På överenskommet klockslag aktiveras brandlarmet (och får ljuda kontinuerligt under 10 minuter).
 • Utrymningsledarna börjar avsöka lokalerna och följer sin inövade rutin för säker utrymning.
 • Observatörerna antecknar sina iakttagelser under utförandet av sina definierade kontrolluppgifter.

 

På återsamlingsplatsen

 • Utrymningsledarna samlar institutionens personal och studenter  på angiven uppsamlingsplats så det fungerar att bli hörd när information ges.
 • Syftet med övningen förklaras.
 • Alla uppmanas att fylla i utvärderingsformuläret. För dem som saknar formulär finns detta att dela ut (formuläret finns även digitalt på socarb.su.se/brandovning. Viktigt att alla blir klara över vikten av att verkligen fylla i formuläret och lämna det på utsedd plats.
 • Fastighetsägarens representant kommer till återsamlingsplatsen och meddelar att faran är över och ringer därefter brandförsvaret och sätter brandlarmet i skarpt läge igen.
 • Institutionen/verksamheter kontrollerar tillsammans med väktaren att alla utrymningsdörrars låsningar fungerar igen (om nödtillbehören använts).
 • Protokollen samlas in  och sammanställs.
 • Institutionen/verksamheter kallar till slutmöte där resultatet av övningen diskuteras.

 

3. Olika anslag som kommer att användas


Någon gång under vecka xx kommer utrymning att övas i institutionens lokaler!

När brandlarmets signal ljuder i lokalerna måste alla genast påbörja utrymning av lokalerna där man befinner sig.

Tidsfaktorn för hur snabbt man lyckats ta sig ut till säkerheten i det fria är betydelsefull, om alla verkligen ska lyckas undkomma de dödligt farliga brandgaserna innan kritiska förhållanden uppstår.

Elden sprider sig mycket snabbt bara efter ett par minuter!

Att träna att bevara sitt lugn och hjälpa utrymningsledaren att avsöka lokaler och bistå kollegor som kanske hamnat i chock eller blivit ståendes passiva/rådvilla är ytterligare ett viktigt moment i övningen.

Målet med denna första övning är mycket enkel:

 • Ni ska få höra hur brandlarmet/utrymningslarmet låter.
 • Ni ska lära er följa de hänvisningar (gröna skyltarmed springande figur) som pekar mot de säkra vägarna ut till det fria.
 • Ni ska lära er att använda de nödvred/handtag som finns på utrymningsdörrar.
 • Ni ska lära er hitta korrekt återsamlingsplats.
 • Ni ska lära er att följa utrymningsledarens instruktioner under utrymningen.
 • Ni ska lära er att er utrymningsledare är den rätta samordnaren på återsamlingsplatsen.

Alla ska också fylla i det frågeformulär som ni får för att redovisa era upplevelser av hur utrymningen fungerat samt för att uppmärksamma er brandskyddsorganisation om de eventuella brister i brand-och utrymningssäkerheten som ni upptäckt under övningens förlopp.

Gå igenom följande innan övningen:

 • Gå runt i och notera var brandsläckare1 sitter samt hur de fungerar.
 • Kontrollera var brandfiltar2 finns om du behöver rädda en arbetskamrat som fått eld i kläderna.
 • Kontrollera var dina tillgängliga utrymningsvägar finns3 (titta efter de belysta eller efterlysande gröna skyltarna)
 • Leta upp utrymningsplanen4 och läs noga informationen så du vet var den säkra återsamlingsplatsen finns.
 • Leta upp de brandlarmsknappar5 som eventuellt finns i lokalerna. Om brandlarmet inte fungerar och du ser att det brinner ska du aktivera larmet manuellt (görs inte under övningen)
 • Informera dig om vem som är din utrymningsledare6 och hur han/hon är klädd vid utrymning
 • Följ alltid utrymningsledarens instruktioner7 (utrymningsledaren är den som har kunskapen och samordningsansvaret tillsammans med verksamhetschefen)
 • Du ska alltid stå kvar på återsamlingsplatsen tills polis, räddningsledare eller utrymningsledare bekräftar att det är säkert att gå in igen.

 


 

A fire evacuation drill will take place sometimes during week xx!

When the fire alarm signal sounds at the premises all must start to evacuate the premises immediately and be on their way out to the assembly point.

How quickly you manage to get out to a safe place is very important for the ability to save yours and others’ lives. If the fire is intense, it will fill the premises with highly toxic fumes in a few minutes.

The goal of the first rehearsal that we jointly carry out is very simple.

You will learn how the fire alarm sounds and we, as responsible for the rehearsal will be able to verify that all staff and students are informed about how fire safety and security functions in our premises.  At the same time, we may study the evacuation leaders’ function and routines in an evacuation situation in case of a real fire and we will pay attention to any potential gaps in the security systems or routine in a worst-case scenario.

It is absolute clear that everyone has a personal responsibility to inform themselves about fire security and evacuation routine and be aware of the correct way to act before a real fire incident occurs.

 

Please go through the following points in preparation for the evacuation exercise.

 • Walk around your premises and note the location of the fire extinguishers1. Make sure you know how to use them.
 • Check where to find the fire blankets2 if you should need to rescue a colleague in distress (clothes on fire).
 • Learn where to find your two independent escape routes3 out from the building.
 • Locate the evacuation plan4 and read it carefully so you know where the assembly point is.
 • Locate the manual fire alarm buttons5 located in the premises. If the alarm does not work at a real fire activate the alarm manually (not during exercise).
 • Inform yourself about who your evacuation leaders6 are and how they are dressed during evacuation (bright green-yellow color)
 • Always follow the evacuation leader's instructions7.
 • Learn that you should always remain on the assembly point until the police, the incident commander or emergency managers acknowledge that it is safe to go back inside.

 

Det föregående anslaget kan också kompletteras med det följande där det finns information både på svenska och på engelska:

Under vecka xx  kommer en utrymningsövning att genomföras i detta hus.

Alla uppmanas att inför övningen förbereda sig kunskapsmässigt.

 • Lär var brandsläckare1 sitter samt hur de fungerar (läs på brandsläckaren)
 • Lär var brandfiltar2 finns placerade
 • Lär dig var de säkra utrymningsvägarna finns3. (Titta efter de gröna belysta skyltarna med springande figur).
 • Leta upp en utrymningsplan4 och läs noga informationen på den.
 • Lär att du ska påbörja utrymning av lokalerna, omgående när brandlarmet ljuder. Gå till återsamlingsplatsen och avvakta besked om när det är säkert att återvända in till lokalerna igen.

 

Sometime during week xx an evacuation exercise will be arranged in this house.

Please read the following information in preparation for the evacuation exercise.

 • Learn where fire extinguishers1  are located and how they work (read on the fire extinguisher)
 • Learn where to find the fire blankets2
 • Find the secure escape routes out from the building3 (Look for the green illuminated signs with running figure).
 • Locate an evacuation plan and read it carefully4
 • Begin the evacuation of the premises immediately when the fire alarm sounds. Move on out and all the way to the assembly point and await notification of when it is safe to return inside the premises.

 

Innan brandövningen initieras kan bifogad affisch användas (brandövning anslag orange eld).

 

Det kan vara viktigt att påminna om uppsamlingsplatsen vid övningen genom följande uppslag som kan sitta uppe om inte permanent så i god tid både före och efter övning:

 

Uppsamlingsplats i tillfälle av brand, evakuering eller vid brandövningar!

Alla, både personal och studenter ska, om larmet går, så snabbt som möjligt ta sig ur byggnaden och sedan samlas på gräsmattan utanför biblioteket (vid den runda sittplatsen där det förut stod ett träd).

Man får absolut inte uppehålla sig framför byggnaden då räddningstjänsten måste ha fri tillgång till fastigheten!

 

Observatörerna använder sig av bifogade formulär (observatörsformulär.pdf)

 

 

Slutligen

Alla dokument finns tillgängliga på www.socarb.su.se/brand:

En översiktskarta över vem som har vilka ansvarsområden.

 

Här följer en uppdaterad lista på samtliga utrymningsledare (2017-05-11):

Café Prego/Hörs:

Linda Bruhn

Information också till Prego, Sveaplan

Sorad: 

Yvonne Handin

Chess:

Cathrin Wiksell

Biblioteket:

Sara Andersson

 

Institutionen för socialt arbete

Plan 7:

Marie Sallnäs

Plan 6:

Tina Wittsell

Plan 4:

Sirpa Salovaara

Ingrid Tinglöf

Plan 2:

Anna Bäckman

Kai Lundin och Leif Persson har också centrala roller som administratör och vaktmästare.

Ulrika Engström, administrativ chef, har ett övergripande huvudansvar tillsammans med samordnaren Tore Svendsen