Barnets färd i den sociala barnavården – longitudinell uppföljning och lokala utvärderingsstrategier

Finansierat av Forte 2021-2027
Projektledare: Stefan Viklund
Övriga forskare: Maria Andersson Vogel, Åsa Backlund, Alexander Björk, Lars Brännström, Pernilla Leviner, Tommy Lundström, Tove Pettersson, David Pålsson och Marie Sallnäs
 

Mot ökad likriktning? Om utfall av automatiserat beslutsstöd i arbetet med ekonomiskt bistånd

Finansierat av Forte 2021-2023
Projektledare: Hugo Stranz
Övriga forskare i projektet: Åke Bergmark och Nora Germundsson
 

Ojämlikhetens drivkrafter bland familjer med erfarenheter av social barnavård

Finansierat av Forte
Forskare i projektet: Lars Brännström och Hilma Forsman
 

Femårsuppföljning av klienter som varit i behandling för alkohol- och/eller drogproblem.

Finansierat av Forte.
Projektledare: Ninive von Greiff och Lisa Skogens
 

Samhällets ansvar för familjehemsplacerade barn: villkor, strategier och betydelser av socialtjänstens uppföljning

Finansierat av Forte 2020-2021
Projektledare: David Pålsson
Projektbeskrivning

 

Våld mellan ungdom i nära relationer - prevalens, sammanhang och ungas egna röster.

Finansierat av Brottsofferfonden 2016-2020.
Projektledare: Carolina Överlien. I projektgruppen ingår även: Sibel Korkmaz, Stefan Wiklund, och Helene Lagerlöf.
 

Privatisering av socialtjänstens innersta kärna – om bemanningsföretag och myndighetsutövning inom individ- och familjeomsorgen.

Finansierat av FORTE 2019-2021
Projektledare: Emelie Shanks
Projektbeskrivning

 

Rätt beslut i rätt tid: en studie av sug och återfall bland personer med beroendeproblematik

Finansierat av FORTE för perioden 2019-2021
Projektledare: Patrik Karlson
Projektbeskrivning

Barn och ungdomar utsatta för "stigma-relaterat trauma”: Berättande, aktörskap och stödbehov

Finansierat av Forte med 3.230 000 kr för perioden 2019-2022
Projektledare Anneli Silvén Hagström

 
 

Omsorgsyrken på olika arenor: organisation, arbetsinnehåll, relationer och arbetsmiljö.

Finansierat av Forte med 3 364 000 kronor för perioden 2017-2019.
Projektledare Marta Szebehely, medarbetare Helene Brodin, Sara Erlandsson och Viveca Selander.

 

Samordningsproblem i vårdkedjan för de mest sjuka äldre: hur uppfattar deras vuxna barn att vården och omsorgen fungerar och vad blir konsekvenserna för dem när samordningen brister?

med finansiering av Stockholm läns landsting och Stockholms universitet 2017-2019
Petra Ulmanen

 

En förbättrad praktik med situerad dokumentation - ett kontextuellt perspektiv.

2 340 000 kronor från Forte 2017
Anders Bergmark
Alexander Björk

 

Rätt beslut i rätt tid: en studie av sug och återfall bland missbrukare.

3 030 000 från Forte 2017
Patrik Karlsson

 

Bortom goda exempel. Analyser av kommunala variationer i insatser för unga som varken arbetar eller studerar.

4 130 000 kronor från Forte 2017
Renate Minas

 

Att fastställa och möta behov: socialarbetares bedömning av ekonomiskt bistånd. 

Projektledare är Åke Bergmark. I projektgruppen ingår även Hugo Stranz och Klara Hussenius.

 

Att leda socialt arbete. Organisation, ledarskap och förändring i professionella byråkratier

Finansierat av FAS
Tommy Lundström

 

Barnperspektiv i socialtjänstens arbete med ekonomiskt bistånd. 

Studien leds av Stefan Wiklund, som arbetar tillsammans med Hugo Stranz och Åke Bergmark.

 

Barns bästa när barn har begått allvarliga brott  (2013-2015)

Finansierat av Statens institutionsstyrelse.
Projektledare: Michael Tärnfalk, institutionen för socialt arbete.
I projektgruppen ingår Anna Kaldal, juridiska fakulteten och Charlotte Alm, psykologiska institutionen.

 

Barn till missbrukare – hälsa, kognitiv förmåga och social anpassning i vuxen ålder i relation till adoption och fosterhemsvård.

Finansieras av FAS.
Projektledare: Anders Hjern, CHESS/SU
Medverkande: Bo Vinnerljung

 

Ensamkommande barn i den sociala barnavården: En studie av mottagandets organisering och utformning i socialtjänst och institutionsvård​. 

Finansierat av Forte. 

Projektledare: Åsa Backlund. I projektgruppen ingår Katarina Thorén och Tommy Lundström. 

 

Ensamkommande ungdomar i SiS-vård – Panikåtgärd eller nödvändig insats? ​

Finansierat av Statens Institutionsstyrelse. 

Projektledare: Åsa Backlund. I projektgruppen ingår Katarina Thorén och Tommy Lundström

 

Flickor i låst institutionsvård - en etnografisk studie av hur kön görs i flickgruppen vid särskilda ungdomshem. 

Finansierat av Forte

Maria A. Vogel

Löper 2015-2017

 

Individanpassad omsorg och generell välfärd: dilemman i marknadiseringens tid

Finansierat av Forte 2014-2016 med möjlig förlängning ytterligare tre år.

Ansvarig för programmet: Marta Szebehely, Stockholms universitet, tillsammans med Håkan Jönson, Lunds universitet. 

Läs mer

 
 

Långsiktiga konsekvenser av Individ- och familjeomsorgens insatser för personer vårdade för narkotika missbruk – en långtidsuppföljning via registerdata.

Finansierat av Forte

Lisa Skogens och Ninive von Greiff

Publikationer

 

Nationell kartläggning av insatser till gravida och småbarnsföräldrar med missbruk eller psykiska problem

Finansierat av Socialstyrelsen
Patrik Karlsson, Karin Heimdahl

 

Ny beredskap inför ett gammalt problem? En studie av individ- och familjeomsorgens arbete med våld i nära relationer

Finansierat av Brottsoffermyndigheten
Åke Bergmark, Lisa Lundberg & Hugo Stranz

 

Nätverk för förnyelse eller fördjupad byråkratisering. Om samverkan inom socialtjänstens individ- och familjeomsorg

Finansierat av Vetenskapsrådet

Åke Bergmark, Tommy Lundström & Hugo Stranz

Publikationer från projektet:

Bergmark, Å., Lundström, T. & Stranz, H. (2015). Från lokal förankring till regional samverkan? FoU-miljöer i socialtjänstens individ- och familjeomsorg, Socialvetenskaplig tidskrift, 22(2), 133-152.

Bergmark, Å., Germundsson, N., Lundström, T. & Stranz, H. (2017). Ringar på vattnet. Om socialtjänstens individ- och familjeomsorg i samverkan, Socionomens forskningssupplement, 41, 34-48.

 

På vilka grunder? Om klientsortering inom socialtjänstens individ- och familjeomsorg

Finansieras av FAS.

Stefan Wiklund, Hugo Stranz & Patrik Karlsson

Publikationer från projektet:

Stranz, H., Wiklund, S., & Karlsson, P. (2016). People processing in Swedish personal social services. On the individuals, their predicaments and the outcomes of organisational screening. Nordic Social Work Research, 6(3), 174-187.

Stranz, H., Karlsson, P., & Wiklund, S. (2016). The wide-meshed safety net. Decision-making on social assistance eligibility in Sweden. European Journal of Social Work, 1-13.

 

Signs of Safety - en studie av användning och erfarenheter

Signs of Safety är en modell för att bedöma barns säkerhet och skydd som innehåller pedagogiska verktyg för utredning och uppföljning inom den sociala barnavården. Stockholms läns kommuner och Stockholms stads stadsdelar ingår i studien. 

Finansierat av Stockholms stad och Länsstyrelsen i Stockholms län.

Projektledare är Francesca Östberg. I projektgruppen ingår även Stefan Wiklund och Åsa Backlund.

 

Återhämtningsprocessen för människor med missbruks- och psykiatrisk problematik – brukares och professionellas perceptioner av individuella, sociala och behandlingsrelaterade faktorers betydelse.

Finansierat av Forte

Ninive von Greiff, Lisa Skogens och Alain Topor 

Publikationer

Nätverket för arbetslivsinriktad omsorgsforskning

Nätverket för arbetslivsinriktad omsorgsforsking samlar forskare som studerar anställningsvillkor, arbetsmiljö och arbetsinnehåll inom äldreomsorg eller funktionshinderverksamheter.

Läs mer om nätverket

 

 

Avslutade forskningsprojekt