Projektledare: David Pålsson

Finansierat av Forte 2020-2021

Beskrivning:

Till den sociala barnavårdens mest ingripande insatser hör placeringar av barn i samhällsvård (familjehems- och institutionsvård). Familjehemsvård är den vanligaste vårdformen och innebär att ett barn flyttas från sin ursprungsmiljö till en av socialtjänsten arvoderad familj. Med en placering följer ett stort samhälleligt ansvar och hur vården följs upp är avgörande. Historiskt vet vi att det funnits missförhållanden i vården och av befintlig forskning framgår att brister finns inom viktiga områden.

Det senaste decenniet har betydelsefulla lagändringar genomförts och en starkare offentlig kontrollapparat över samhällsvården byggts upp. Forskning om statlig tillsyn av institutionsvård för barn visat att det är svårt att utifrån påverka centrala vårdaspekter, vilket medför att vi i grunden inte vet om granskningen bidrar till att förbättra vården. För familjehemsvård är det emellertid inte staten utan kommunerna som har det primära uppföljningsansvaret.

Familjehemsvård är i flera avseenden ett komplicerat granskningsobjekt. En placering innebär ett organisatoriskt avstånd till familjehemmen, vilket förstärks av att socialtjänsten alltmer köper familjehemsplatser av privata bolag som står för rekrytering av och löpande stöd till familjehemmen. Vården bedrivs vidare av familjer på lekmannamässiga grunder. Hur socialtjänsten ska få insyn i familjer och faktiskt kunna påverka hur vården bedrivs är inte självklart.

Forskningsprojekt syftar till att ge kunskap om villkor, strategier och betydelser av uppföljning av familjehemsvård. Forskningen genomförs genom fallstudier i kommuner med olika organisation för uppföljningen. Fallstudierna omfattar analyser av kommunala dokument samt intervjuer med både de som följer upp (socialtjänstföreträdare) och de som följs upp (familjehemsföräldrar, barn). Projektet ger kunskap om samhällets ansvar för att genom offentlig granskning säkerställa samhällsvårdens kvalitet.