Projektledare: Patrik Karlsson

Projektmedlemmar: Mats Ekendahl, Josefin Månsson, Karin Heimdahl Vepsä

Projektperiod: 2019–2021

Finansiär: Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd (FORTE) (2017-00290)

Projektbeskrivning

Forskningsprojektet Rätt beslut i rätt tid: en studie av sug och återfall handlar om hur personer som genomgår eller tidigare har genomgått behandling för alkohol-, spel- eller opiatmissbruk hanterar sug och återfall. Syftet med projektet är att undersöka hur sug och återfall upplevs i vardagen samt hur befintliga program för återfallsprevention möter de hjälpbehov som finns för att hindra återfall.

Under 2019 kommer intervjuer att genomföras med personal inom beroendevården om hur craving och återfall förstås och hanteras i typiska behandlingssituationer. Ett urval av personer med olika typer av beroendeproblem (spel om pengar, alkohol, opiater) kommer därefter att intervjuas och ombes att under en period föra dagbok över craving- och triggersituationer. Vår data och analys kommer att bidra med kvantitativ och kvalitativ information om situationer då craving uppstår, förståelse för personliga upplevelser av craving, och en empirisk bas för utvecklingen av återfallsprevention för att möta klienters och patienters behov.

Ambitionen med projektet är att förbättra omgivningens förståelse för vilka svårigheter människor med beroendeproblem kan ställas inför, vilket behövs för att t ex hälso-/sjukvård, socialtjänst och anhöriga ska kunna erbjuda ett gott bemötande. Projektets resultat kommer att visa på individuella upplevelser av oförutsägbara känslor och situationer samt på hur behandling av sug och återfall går till i praktiken. Projektet är granskat och godkänt av Etikprövningsnämnden i Stockholm (dnr 2018/1064-31/5).

Kontaktperson: Patrik Karlsson patrik.karlsson@socarb.su.se