Finansierat av FORTE 2019-2021.

Projektledare: Emelie Shanks

Beskrivning

Användandet av bemanningsföretag inom socialtjänsten har diskuterats både i media och av fackförbund och arbetsgivarorganisationer, men har inte givits särskilt mycket utrymme i svensk forskning. Det är oklart i vilken utsträckning kommunernas socialtjänst använder bemanningsföretag, även om den samlade bilden ger vid handen att det är långt ifrån en marginell företeelse. Betydligt fler än hälften av landets kommuner har i olika sammanhang uppgivit att de hyr in socionomkonsulter från bemanningsföretag och när det gäller kommunerna i sin helhet, visar statistik från SCB att kostnaden för tillfällig personal ökar i flertalet kommuner.

Också när det gäller eventuella konsekvenser av konsultanvändning inom den svenska socialtjänsten saknar vi information. Utomlands har forskare diskuterat fenomenet som ett sätt att bibehålla service under perioder med vakanta positioner och hög arbetsbelastning, men de har också identifierat risker relaterade till ekonomi och kvalitét. Det är troligt att konsekvenserna av konsultanvändningen i Sverige kan förstås på liknande sätt. Något som inte diskuterats i den internationella forskningen, men som är av stor relevans i Sverige, är att konsultanvändandet sker på en komplex juridisk spelplan, där privata företag har ganska begränsade möjlighet att utföra myndighetsutövande verksamhet. Trots dessa juridiska begränsningar förefaller ändå privata företag ha funnit vägar till myndighetsutövningens innersta kärna. I det här projektet kommer omfattningen, konsekvenserna (positiva som negativa) och hanterandet av konsulter inom socialtjänstens individ- och familjeomsorg att studeras.