Denna rubrik samlar flera projekt som berör hur anhörigas omsorgsinsatser samspelar med den offentligt finansierade omsorgen. Även denna rubrik samlar flera projekt som berör hur anhörigas omsorgsinsatser samspelar med den offentligt finansierade omsorgen. Kärnan är ett komparativt projekt WoCaWo, Working Carers – Caring Workers: Making Paid Employment and Care Responsibilities.Projektet leds av Teppo Kröger, och är finansierat av Finlands Akademi 2008-2011. Inom projektet analyseras anhörigomsorg i olika länder med fokus på hur omsorgsansvaret för en förälder, en maka/make eller ett barn med funktionsnedsättning påverkar omsorgsgivarens vardag och relation till arbetsmarknaden. I studien ingår sex länder som kan ses som representanter för tre olika välfärdsregimer: Finland, Sverige, England, Australien, Taiwan och Japan. Från programmet medverkar Marta Szebehely och Ann-Britt Sand. En bok utgiven på ett internationellt förlag är under arbete. Läs mer om WoCaWo

Marta Szebehely har tidigare genomfört analyser av SCBs undersökningar om befolkningens levnadsförhållanden (ULF) som visar att samtidigt som den offentliga äldreomsorgen har minskat har anhörigas omsorgsinsatser ökat. Denna informalisering av omsorgen har främst berört äldre med lägre utbildning (Szebehely & Trydegård 2007; Szebehely & Ulmanen 2008). Analyserna visar också att anhörigomsorg är betydligt mer omfattande bland äldre med låg utbildning och bland såväl äldre som yngre personer med funktionsnedsättning födda utanför Norden (Szebehely 2009).
Ann-Britt Sand har alltsedan sin avhandling 1998 (Mossberg Sand: Ansvar, kärlek och försörjning. Om anställda anhörigvårdare i Sverige) intresserat sig för informell omsorg och dess konsekvenser, inte minst för ekonomi och arbetsliv. För närvarande arbetar hon inom ramen för Nationellt kompetenscentrum Anhöriga (www.anhoriga.se) med kunskapsöversikter om olika aspekter av anhörigomsorg.

Publikationer från projekten

Sand, Ann-Britt (2011). Etnicitet, minoritet och anhörigomsorg. En kunskapsöversikt. Nationellt kompetencentrum Anhöriga. (Hösten 2011).

Sand, Ann-Britt (2010). Anhöriga som kombinerar omsorg och förvärvsarbete. Kunskapsöversikt 2010:1. Nationellt kompetencentrum Anhöriga.

Sand, Ann-Britt (2010). Anhörigomsorg och metoder för anhörigstöd. I Strandberg, T. Metoder i social omsorg. Lund: Studentlitteratur.

Szebehely M (2009) Omsorgsmönster bland kvinnor och män – inte bara en fråga om kön. I: Gunnarsson E & Szebehely M, red. Genus i omsorgens vardag. Stockholm: Gothia

Szebehely M & Ulmanen P (2008) Vård av anhöriga – ett högt pris för kvinnor. Välfärd, nr 2, 12-14.

Sand, Ann-Britt, M. (2007). The value of the work. On Employed Informal carers in Sweden. In Paoletti, Isabella (ed.). Family Caregiving to older disabled people: relational and insitutional issues. New York: Nova Science Publicher.

Sand, Ann-Britt, M. (2007). Mot en refamilisering av svensk äldreomsorg? I Johansson Stina (red). Social omsorg i socialt arbete. Lund: Gleerups förlag.

Sand, Ann-Britt, M. (2007). Äldreomsorg mellan familj och samhälle. Lund: Studentlitteratur.

Szebehely M & Trydegård G-B (2007) Omsorgstjänster för äldre och funktionshindrade: skilda villkor, skilda trender? Socialvetenskaplig Tidskrift, 14, 197-219.