PASEC fokuserade ursprungligen på betydelsen av marknad och migration i äldreomsorg och barnomsorg i nordiska och liberala välfärdsstater (Sverige, Finland, Australien, Kanada och Storbritannien). I projektet jämförs trender mellan och inom olika välfärdsregimer liksom mellan olika former av omsorg. Inom projektet anordnades en internationell konferens vid institutionen för socialt arbete, Stockholms universitet under oktober 2009, finansierad av REASSESS: ”Providing care in a globalising world: the role of markets and migration”. Under 2010 utvidgades projektet till att omfatta också Sydeuropa samt Japan och Korea. Detta projekt förväntas att publiceras i artikelform i en special issue av en internationell tidskrift (artiklar under bedömning; planerad publicering hösten 2012)