Anhörigomsorgens konsekvenser för medelålders kvinnors och mäns möjligheter att förvärvsarbeta och försörja sig är en förvånansvärt outforskad fråga i Sverige, liksom i övriga Norden. Den jämställdhetsfråga som gäller kvinnors och mäns möjligheter att förena förvärvsarbete med familjeliv har fått en självklar plats inom både forskning och politik vad gäller omsorgen om barn, men inte när det gäller omsorgen om äldre. Denna brist på kunskap om anhörigomsorgens konsekvenser är särskilt allvarlig med tanke på utvecklingen i Sverige sedan 1980-talet: en allt mindre andel omsorgsbehövande äldre har fått offentlig äldreomsorg, samtidigt som anhörigas insatser har ökat. Döttrar till lågutbildade äldre är den grupp anhöriga som ökat sina insatser mest.

Detta avhandlingsprojekt har två syften. Det första syftet är att studera hur anhöriga beskrivs i den svenska regeringens äldreomsorgspropositioner från 1950-talet till idag, samt att diskutera konsekvenserna av dessa beskrivningar, bland annat genom att jämföra dem med utfallen av politiken i form av politiska förslag och beslut gällande anhöriga samt nationell statistik om äldreomsorgsinsatser och anhörigstöd. Det andra syftet är att analysera sambanden mellan omsorgsgivande, förvärvsarbete och ekonomisk situation i de nordiska länderna utifrån kön, klass och födelseland. Materialet som analyseras är en internetbaserad surveyundersökning från år 2010.

Publikationer från projektet

Ulmanen P (2009) Anhörigomsorgens pris för döttrar och söner till omsorgsbehövande äldre. I: Gunnarsson E & Szebehely M, red. Genus i omsorgens vardag. Stockholm: Gothia

Szebehely, Marta och Ulmanen, Petra (2009) Att ge omsorg till gamla föräldrar och andra anhöriga: påverkar det relationen till arbetsmarknaden? Opublicerad rapport för Socialdepartementet.

Szebehely, M och Ulmanen, P (2008) Vård av anhöriga – ett högt pris för kvinnor. Välfärd nr 2, 12-14.

Ulmanen P (2008) Äldres döttrar – en stor och viktig grupp anhöriga i ljuset av anhörigstöd. Artikel på Socialstyrelsens hemsida Fokus på anhöriga till äldre nr 4.

Presentationer vid internationella konferenser

Ulmanen P (2008) Kinship in Swedish elder care policy – problem representations and outcomes. Invited paper presented at International Workshop on Social Care (formal, informal and semi-formal) for people with a disability and frail aged people. University of New South Wales, Sydney.

Ulmanen P (2008) Next of Kin in Swedish Elder Care Policy: Problem Representations and Outcomes. Paper presented at Conference Transforming elderly care at local, national and transnational levels. Copenhagen.