Nutida svenska kommuners ekonomi handlar väsentligen om lönekostnader för olika former av välfärdstjänstearbete vars huvudsakligen kvinnliga personal utgör närmare en fjärdedel av arbetskraften i Sverige. Verksamhetens inriktning, ekonomiska ramar och arbetsvillkor avgörs direkt eller indirekt genom beslutsfattande i politiskt valda församlingar. Trots detta saknas systematiska undersökningar av de arbetsgivarpolitiska idéer som olika institutionaliserade representanter för offentliga arbetsgivare själva förmedlat genom åren. Den starkt begränsade forskningen indikerar dock att väsentliga förändringar skett över tid. Sedan några decennier pågår en genomgripande omvandling av det offentliga arbetsgivarskapet. Under samlingsbeteckningen ”New Public Management” (NPM) har alternativ formulerats till vad som kritiserats som ett byråkratiserat och ineffektivt offentligt arbetsgivarskap. NPM uppvisar visserligen nationella variationer i retoriska och praktiska avseenden, men en gemensam kärna implicerar att det varken finns principiella eller praktiska skillnader mellan företags och andra organisationers styrning. Det planerade projektets primära syfte är att skapa en bred och allsidig belysning av de arbetsgivarpolitiska prioriteringar, värdesystem och konceptuella modeller som kan identifieras över tid.

Studien gäller primärt äldreomsorg och dess föregångare från införandet av 1862 års kommunallag fram till nutid och bygger på organisationstryck från bl a Svenska Kommunförbundet. Även statliga utredningar kommer att analyseras. Detta material från central nivå kompletteras av en studie på lokal nivå där protokoll från Stockholms kommunfullmäktige undersöks. Offentlig arbetsgivarpolitik har rimligen stor betydelse för den arbetsorganisatoriska och välfärdspolitiska utvecklingen. Studien undersöker ett obeforskat empiriskt material och kan därmed ge nya insikter av betydelse för såväl institutionellt orienterad välfärdsforskning som arbetslivsforskning i vid mening.

Publikationer från projektet:

Gustafsson, Rolf Å (2011). Politisk styrning och demokrati. Byråkrati och offentligt arbetsgivarskap i historiesociologisk belysning. Göteborg: Daidalos.