Trots en åldrande befolkning och ökad alkoholkonsumtion, även bland äldre, har forskningen kring äldres bruk och missbruk varit sparsam. Det gäller även forskningen kring äldreomsorgens arbete med äldre personer som har missbruksproblem trots att personalen inom hemtjänsten i stor utsträckning möter äldre med missbruksproblem i sin vardag.

Detta projekt är en pilotstudie med övergripande syfte att analysera hemtjänstens arbete med äldre personer som har alkoholproblem. I studien diskuteras de dilemman som äldreomsorgspersonalen ställs inför i arbetet med denna grupp som rör frågor om att vara specialiserad kontra att arbeta som generalist, om autonomi och självbestämmande, om omsorg kontra behandling och om huruvida personalen ska köpa ut alkohol eller ej.

Publikationer från projektet

Gunnarsson, Evy (2012) Home care services and care for older people with alcohol abuse problems. Submitted article.

Gunnarsson, Evy (2010) Vi får klara oss själva – Om hemtjänstens arbete med äldre personer som har missbruksproblem. Arbetsrapport februari 2010. Stockholm: Institutionen för socialt arbete, Stockholms universitet. 
Fulltext: Vi får klara oss själva (165 Kb)

Gunnarsson E (2008) Äldres vardagsliv, äldreomsorg och framtid. I Jyrkämä, Jyrki och Haapamäki, Laura. Åldrande och Alkohol. Nordisk forskning och diskussion. NAD publikation 52. Helsingfors: Nordiskt center för alkohol- och drogforskning.

Presentationer vid internationella konferenser

Gunnarsson E (2010) Care or Treatment - home care services for older people with alcohol misuse. Paper presentad at the International conference Transforming Care: Provision, Quality and Inequalities in Late Life. SFI, Copenhagen 21-23 June 2010.