I centrum för detta kvalitativt inriktade projekt står en mindre grupp personer med mycket omfattande funktionshinder som samtliga har barn och som har beviljats personlig assistans, i genomsnitt mer än 100 timmar i veckan. Syftet är att belysa hur de själva och deras familjer ser på att leva med personliga assistenter i vardagen. Även personliga assistenter har intervjuats i syfte att belysa hur de ser på att arbeta i assistansberättigade som lever i familj.
Arbetet med detta projekt pågår, men en viktig slutsats är att assistansen har gett de funktionshindrade kvinnorna och männen helt nya möjligheter att leva ett familjeliv som andra och möjligheter att iscensätta sin personlighet på ett sätt som tidigare har förmenats personer med omfattande funktionshinder. Ur ett genusperspektiv kan konstateras att assistansen knappast utmanar traditionella könsnormer, men däremot en traditionell syn på funktionshinder.

Publikationer från projektet

Selander V (2009) Hur kön görs i en vardag med personlig assistans. I: Gunnarsson E & Szebehely M, red. Genus i omsorgens vardag. Stockholm: Gothia

Presentationer vid internationella konferenser

Selander V (2008) How to make everyday life work - Combining formal, semi-formal and informal personal assistance. Invited paper presented at International Workshop on Social Care (formal, informal and semi-formal) for people with a disability and frail aged people. University of New South Wales, Sydney.

Selander V (2005) Everyday life with personal assistance in a gender perspective - from the view of users, their family members and personal assistants. Paper presented at NNDR 8th Research Conference. Oslo..