Under denna rubrik har samlats flera olika projekt, finansierade delvis inom programstödet, delvis av andra finansiärer. Gemensamt är att projekten har fokus på de aktuella förändringarna av omsorgstjänster för äldre. Det gäller dels de ökande inslagen av privat drift och andra marknads¬influerade organisatoriska förändringar av den offentligt finansierade äldreomsorgen, dels nya och nygamla, helt privata, former av omsorgs- och hushållstjänster inom den formella och den informella ekonomin, t ex skattesubventionerade hushållsnära tjänster eller köp av ’svart’ städhjälp. I det som i internationell forskning betecknas ’the mixed economy of care’ uppstår även i Norden nya kombinationer av offentligt och privat finansierade och utförda omsorgstjänster med nya konsekvenser såväl för äldre och deras anhöriga som för olika kategorier av anställda. Frågor om omsorgens fördelning, dvs vilka äldre som får del av de olika formerna av omsorg (utifrån kön, klass och etnicitet) är centrala i detta sammanhang.

I juni 2011 har Marta Szebehely erhållit ett nätverksstöd från FAS för att under 2011-2014 samla nordiska och anglosaxiska forskare för att utveckla forskning om olika former av privatisering av den nordiska äldreomsorgen (en hemsida för nätverket, ”Nordic network for research on privatisation in eldercare”, kommer att utvecklas under 2011).

Publikationer från projekten

Gavanas A (2011) Privatisering av äldreomsorgen och äldre kunder som aktörer på (in)formella, etnifierade marknader. I: Mulinari P& Selberg R, red. Arbete - Intersektionella perspektiv. Malmö: Gleerups

Szebehely M (2011) Insatser för äldre och funktionshindrade i privat regi. I: Hartman L, red: Konkurrensens konsekvenser. Vad händer med svensk välfärd? Stockholm: SNS.

Vabø M (2011), Changing governance, changing needs interpretations. Implications for universalism, International Journal of Sociology and Social Policy, 31(4/5), 197-208.

Vabø M & Szebehely M (2011, kommande) A caring state for all older people? (bokkapitel accepterat för publicering) i Anttonen A., Häikiö, L. & Stefansson, K., eds. The New Welfare State: Rethinking Universalism and Diversity. Cheltenham: Edward Elgar

Meagher G & Szebehely M (2010) Private financing of elder care in Sweden: Arguments for and against. Institute for Futures Studies, Working Paper 2010:1. Publikationen i fulltext

Szebehely M (2010) Äldreomsorg i kris? I: Global kris – håller välfärdssystemen? Socialförsäkringsrapport 2010:6. Publikationen i fulltext

Sörensdotter R (2009) Femininitet, maskulinitet och omsorgsarbete. I: Gunnarsson E & Szebehely M, red. Genus i omsorgens vardag. Stockholm: Gothia

Vabø M (2009) Active citizenship in Norwegian elder care – from activation to consumer activism. In Tonkens E & Newman J, eds. Active citizenship and the modernisation of social welfare.

Vabø M (2009) Home care in transition: The complex dynamic of competing drivers of change in Norway Journal of Health Organisation and Management, 23 (3) 346-359

Sörensdotter R (2008) Omsorgsarbete i omvandling. Genus, klass och etnicitet inom hemtjänsten. (Akad avh). Göteborg & Stockholm: Makadam förlag.

Szebehely M & Ulmanen P (2007) Äldreomsorgen hotar gå tillbaka till fattigvård, Expressen 30 maj 2007. (Debattartikel)

Vabø M (2007) Organisering for velferd. Hjemmetjenesten i en styringsideologisk brytningstid. (Akad avh). Oslo: Unipub.)