Ett forskningsprogram med stöd från FAS (Forskningsrådet för Arbetsliv och Socialvetenskap), 2 miljoner per år 2007-2012.

Forskningsledare: Professor Marta Szebehely

Forskningsprogrammets övergripande syfte är att analysera pågående förändringar av äldreomsorgens styrningsidéer, resursfördelning och organisering. En bärande tanke i programmet är att koppla samman policyanalyser på makronivå med ett vardagslivsperspektiv och belysa avsedda och oavsedda konsekvenser av förändringarna ur de närmast berörda parternas perspektiv: omsorgsbehövande gamla människor, deras närstående, omsorgspersonal och lokala beslutsfattare. I analyserna strävar vi efter att koppla samman tre forskningstraditioner: feministiskt inriktad omsorgsforskning, socialpolitiskt inriktad välfärdsforskning och forskning om välfärdstjänsternas organisering och arbetsmiljö i studier av omsorg som vardagserfarenhet och som politikområde.

De fenomen som programmet söker kunskap om är komplexa och sammanvävda. Programmet bygger därför på metodologisk mångfald, bl a intervjuer med äldre inom och utanför den offentliga äldreomsorgen, deras närstående, omsorgspersonal och beslutsfattare; deltagande observationer av olika former av omsorgsarbete; enkäter till personal och lokala politiker; analys av offentlig statistik och surveystudier samt textanalys av policydokument och andra skrifter.

Programmet omfattar ett antal sammankopplade projekt som fokuserar på de olika parter som berörs av äldreomsorgens förändringar. I flera av dessa projekt kontrasteras den svenska äldreomsorgen såväl mot andra länders äldreomsorg som mot andra former av omsorg (främst omsorg om personer med funktionshinder).

Viktigt i programmets design är att det bygger på ett nära samarbete inom den svenska forskargruppen och med nordiska och internationella kollegor. Alla de i programmet ingående forskarna har en omfattande erfarenhet av omsorgsforskning och bidrar med kompletterande teoretiska perspektiv, metodologiska kompetenser och empiriska erfarenheter. Dessa skilda perspektiv utnyttjas i forskningens alla steg, från utarbetandet av frågeställningar via datainsamling till analys och tolkning av resultat. Detta i en strävan att undvika den kulturblindhet och kontextbundenhet som är en risk i både nationella och komparativa studier.

Programmet avslutades den 31 december 2014 men vissa projekt löper vidare inom ramen för det nya programstödet Individanpassad omsorg och generell välfärd.