Forskningsprogram finansierat av Forte med 3 miljoner per år 2014-2019.

Ansvarig för programmet: Marta Szebehely, Stockholms universitet, tillsammans med Håkan Jönson, Lunds universitet.

Utgångspunkten för forskningsprogrammet är de pågående förändringarna av den svenska äldreomsorgen. Historiskt sett har den svenska äldreomsorgen varit starkt präglad av en jämlikhetsambition, dvs. att alla äldre, oavsett ekonomiska resurser, ska ha tillgång till lika god äldreomsorg. Denna universalistiska ambition kommer fortfarande till uttryck i aktuell lagstiftning och policydokument. Samtidigt finns ett allt starkare fokus på att omsorgsinsatserna ska vara individualiserade – anpassade efter enskilda äldres önskemål, varierande bakgrund och skiftande livssituation.

Syftet med forskningsprogrammet är att undersöka den potentiella spänningen mellan dessa båda ideal: individuellt anpassad respektive jämlik omsorg. Inom programmet undersöks utmaningar och möjligheter för en individanpassad och universell äldreomsorg i en tid av marknadisering genom att analysera bland annat följande frågor:

Hur används begreppet ”individanpassad omsorg” i policysammanhang och vad innebär det i praktiken för äldreomsorgens brukare och personal? I vad mån kan universalism vara ett ideal för äldreomsorg i dagens och morgonsdagens samhälle? Skiljer sig innebörden och uttrycken för individanpassning mellan olika former av omsorg (hemtjänst och äldreboenden) och mellan olika kommuner (t ex med och utan konkurrens inom äldreomsorgen i form av kundval)? Hur skiljer sig synen på individanpassning mellan äldreomsorg och insatser för personer med funktionsnedsättning? Vad innebär nya krav på kvalitetsmätning, uppföljning, tillsyn och kontroll för omsorgens vardag? Vad innebär valfrihet och konkurrens för äldre med mindre resursstarka anhöriga och för äldre med sociala problem? Under vilka socialpolitiska och organisatoriska villkor kan äldreomsorg vara individuellt anpassad utan att det leder till ökad ojämlikhet?

Programmet bygger vidare på arbetet inom forskningsprogrammet Omsorg i omvandling och på det nordiska forskarnätverket om äldreomsorgens marknadisering, Normacare. Teoretiskt inspireras programmet av feministisk forskning med fokus på socialpolitik, vardag och arbetsliv men också av organisationsteori med inriktning mot reglering av offentliga verksamheter, historisk institutionalism samt disability studies. Ett viktigt moment i hela programmets verksamhet är att kontrastera den svenska situationen med erfarenheter i andra länder, och programmet samlar forskare från fyra nordiska och tre anglosaxiska länder.

Forskarna i programmet arbetar med olika projekt som sammantaget syftar till att besvara programmets forskningsfrågor. Projekten kan sammanfattas i fyra områden:

  • Individanpassad omsorg och generell välfärd: ideal och praktik i olika länders äldreboenden
  • Individanpassad omsorg och generell välfärd: ideal och praktik i svensk hemtjänst
  • NORDCARE2: en enkätundersökning till omsorgspersonal i Norden [länk till NORDCARE i pågående projekt]
  • Individualisering, marknadisering och universalism som policyideal

Medarbetare: [länkar till alla namn]
Marta Szebehely, Evy Gunnarsson, Lis Bodil Karlsson,Helene Brodin, Elin Peterson, Magdalena Elmersjö, Anneli Stranz, Sara Erlandsson, Petra Ulmanen, Palle Storm (Institutionen för socialt arbete, Stockholms universitet)
Håkan Jönson, Staffan Blomberg, Tove Harnett (Socialhögskolan, Lunds universitet)
Anna Dunér (Institutionen för socialt arbete, Göteborgs universitet), Anna Gavanas (REMESO, Linköpings universitet)

Nordiska och anglosaxiska medarbetare: Anneli Anttonen (University of Tampere), Teppo Kröger (University of Jyväskylä), Tine Rostgaard (Aalborg University), Christine Swane (Ensomme Gamles Værn, Köpenhamn), Mia Vabø (NOVA, Høgskolen i Oslo og Akershus), Pat Armstrong (York University, Canada), Liz Lloyd (University of Bristol, UK), Gabrielle Meagher (Macquarie University, Australia)

För en närmare beskrivning av programmet se Individualised care and universal welfare: Dilemmas in an era of marketisation (pdf) (159 Kb) och Presentation av programmet (pdf) (331 Kb) . För pågående projekt inom programmet, se länk.