Projektet avslutades i och med att Sara Erlandsson disputerade under 2014.

Omsorg till äldre personer och stöd och service för personer med funktionshinder betraktas vanligtvis som separata frågor utan gemensamma beröringspunkter. Frågorna behandlas på olika politiska områden och den hjälp en person med funktionsnedsättning får av samhället kan utformas på olika sätt beroende på vilken av grupperna personen tillhör.

En jämförelse av den nationella handlingsplanen för äldre- respektive handikappolitiken visar att äldreomsorgen har en central plats i äldrepolitiken medan handlingsplanen för handikappolitiken fokuserar på frågor om tillgänglighet och bemötande. Frågan om omsorg får därmed betydligt större utrymme i äldrepolitiken än vad stöd och service får i handikappolitiken. Man förhåller sig också till frågorna på olika sätt. I äldrepolitiken diskuterar man omsorg i termer av omfattning, kostnad och utförande medan man i handikappolitiken diskuterar stöd och service inom ramen för frågorna om tillgänglighet och bemötande och som ett medel för att uppnå självständighet och oberoende.

Den här avhandlingen är ett försök att förstå hur det kan komma sig att frågor om omsorg, stöd och service representeras på sätt beroende på om man pratar om äldre människor eller människor med funktionshinder genom att studera hur frågor om omsorg, stöd och service hanteras av olika aktörer till exempel den statliga politiken och utförare av äldreomsorg, stöd och service.

Publikationer från projektet

Erlandsson S (2009) Betydelser av kön och etnicitet i äldre- och handikappolitik. I: Gunnarsson E & Szebehely M, red. Genus i omsorgens vardag. Stockholm: Gothia.

Presentationer vid internationella konferenser

 

Erlandssson S (2011) Help for adult persons: Discourses of care, support and service. Paper presented at The11th NNDR conference. Reykjavik.

 

Erlandssson S (2008) The construction of older persons and persons with a disability in Swedish policy. Invited paper presented at International Workshop on Social Care (formal, informal and semi-formal) for people with a disability and frail aged people. University of New South Wales, Sydney.

Erlandssson S (2008) The construction of older persons and persons with a disability in Swedish policy. Paper presented at Conference Transforming elderly care at local, national and transnational levels. Copenhagen.