Trots att merparten av äldreomsorgens resurser går till omsorg i olika former av äldreboenden är den hembaserade omsorgen betydligt mer beforskad. I detta projekt ges en ingående bild av vardagen på ett sjukhem, med ett särskilt fokus på hur kön kommer till uttryck mellan kvinnliga och manliga brukare och omsorgsarbetare i det dagliga arbetet på ett sjukhem. Rapporten undersöker även hur kön samspelar med faktorer som etnicitet, klass, sexualitet och ålder, samt vilken betydelse det får i omsorgsvardagen. Studien bygger på deltagande observationer och intervjuer av personal på ett sjukhem. Projektet är avslutat 2011.

Publikationer från projektet

Storm P (2011) Män som arbetar i äldreomsorgen: en osynlig grupp i forskningen och praktiken. I: Karlsson L-B & Piuva, K, red. Kön och genus i Socialt arbete. Stockholm: Natur och kultur.

Storm P (2009) Kön i interaktion: möten mellan omsorgsarbetare och äldre på ett sjukhem. I: Gunnarsson E & Szebehely M, red. Genus i omsorgens vardag. Stockholm: Gothia

Storm P (2009) Inom äldreomsorgen: Olika roller för kvinnor och män. Äldre i Centrum, nr 1, 26-28.

Storm P (2009) Kvinnor och män i avlönat omsorgsarbete Hur kön, etnicitet och sexualitet kommer till uttryck i tal och handling på ett sjukhem. Masteruppsats. Stockholms universitet, Institutionen för socialt arbete.

Storm P (2008) Kvinnor och män i avlönat omsorgsarbete. Hur kön kommer till uttryck i tal och handling på ett sjukhem. Stockholm: Institutionen för socialt arbete. Rapport i socialt arbete, 127. Rapport i fulltext

Storm P (2007) Att vara manlig personal på sjukhem. Socionomen, nr 4, 74-77.

Presentationer vid internationella konferenser

Storm P (2008) Hur kön kommer till uttryck mellan omsorgsarbetare och gamla på ett sjukhem. Invited paper presented at 19th Nordic Congress of Gerontology. Oslo.