Detta projekt bygger på en enkät som under ledning av Rolf Å Gustafsson, finansierat av FAS 2003-2005, genomfördes år 2003 bland nära 6 000 personer i åtta kommuner dels alla anställda inom äldreomsorgen, dels alla medlemmar i kommunfullmäktige, som besvarat ett i stort sett likalydande frågeformulär (svarsfrekvens 66 procent för personal och 72 procent för politiker). Syftet med studien var att belysa olika personalgruppers och kommunpolitikernas bedömningar av den egna arbetsmiljön samt deras syn på äldreomsorgens politiska styrning och omsorgens kvalitet. Detta material har använts för analyser av likheter och skillnader i politikers respektive den privata och offentligt anställda personalens arbetsvillkor och syn på äldreomsorgens utmaningar och styrning samt för analyser av relationen mellan politiker och omsorgspersonal. Projektet är avslutat.

Läs mer om projektet i FAS’s projektkatalog

Publikationer från projektet

Gustafsson RÅ & Szebehely M (2009) Outsourcing of elder care services in Sweden: Effects on work environment and political legitimacy. In: Debra King and Gabrielle Meagher (eds) Paid Care in Australia: Politics, Profits, Practices. Sydney University Press,

Gustafsson RÅ & Szebehely M (2009) Äldreomsorg i privat regi. Tidsignal. Tidskrift för politik, kultur och samhällsdebatt. nr 9, 92-104.

Trydegård G-B (2009) Röster om omsorg – vad personal och politiker vill förändra i äldreomsorgen. I: Gunnarsson E & Szebehely M, red. Genus i omsorgens vardag. Stockholm: Gothia

Hasselbladh H, Bejerot E & Gustafsson RÅ (2008) New Public Management på svenska: Institutionell transformation inom svensk sjukvård. Lund: Academia Adacta.

Trydegård G-B (2008) Arbetsvillkoren i äldreomsorgen måste förbättras. Socionomen nr 3, 11-17.

Gustafsson, RÅ och Szebehely M (2007) Privat och offentlig äldreomsorg - svenska omsorgsarbetares syn på arbetsmiljö och politisk styrning, Socialvetenskaplig tidskrift, 14 (1) 47-66.

Gustafsson RÅ & Szebehely M (2005) Arbetsvillkor och styrning i äldreomsorgens hierarki – en enkätstudie bland personal och politiker. Rapport 114. Institutionen för socialt arbete, Stockholms universitet