Syftet med projektet är att i ett livsloppsperspektiv undersöka hur äldre kvinnors och mäns vardagsliv formas och har formats i den svenska välfärdsstaten. Studien är kvalitativ med en longitudinell ansats där 20 personer i ålder 75-90 har intervjuats vid fem tillfällen under en fyraårs period. Detta projekt är ett bidrag till den forskningen som försöker förstå åldrandet som en fas i sig med de olika förutsättningar som finns och pekar, liksom annan internationell forskning, på att äldre personer som personer i andra åldersgrupper aktivt skapar och återskapar sina liv och anpassar sig till olika omständigheter på olika sätt. Det var centralt för intervjupersonerna att vara aktiva både fysiskt och mentalt för att behålla sitt oberoende så långt som möjligt. Kunskapen om äldre som aktiva aktörer i sitt vardagsliv utgör ett viktigt komplement till den äldreforskning som dominerar i Sverige och som tenderar att fokusera på äldre enbart som hjälpbehövande och som mottagare av omsorg. Projektet är avslutat 2010.

Publikationer från projektet
Gunnarsson, Evy (2011) Older people´s meaning of everyday life and the lived body. I Worsfold, Brian (ed) Acculturating Age: Approaches to Cultural Gerontology. Lleida: University of Lleid

Gunnarsson, Evy (2011) Äldre kvinnors och mäns vardagsliv - i en ny tid. I Gynnerstedt, Kerstin & Wolmesjö, Maria (red) Tredje åldern – Sociala aspekter och medborgarskap. Malmö: Gleerups.

Gunnarsson, Evy (2010) "Hur man tar det" - om åldrande och förändring. Äldre i Centrum 24 (4): 10-11.

Gunnarsson E (2009) “I think I have had a good life” - The everyday lives of older women and men in a life course perspective. Ageing & Society, 29, 33-48.

Gunnarsson E (2009) The welfare state, the individual and the need for care: older people´s views. International Journal of Social Welfare, 18, 252-259.

Gunnarsson E (2009) ”Man får inte stanna upp” – om äldre kvinnors och mäns vardagsliv och kroppens förändring. I: Gunnarsson E & Szebehely M, red. Genus i omsorgens vardag. Stockholm: Gothia.

Gunnarsson E (2008) ”Livet har fortfarande mycket att erbjuda” – om äldre kvinnors och mäns erfarenheter av hälsa och åldrande. Psykisk hälsa nr 3, 12-19.

Presentationer vid internationella konferenser

Gunnarsson E (2008) The welfare state, the individual and the need for care – older people’s views. Invited paper presented at International Workshop on Social Care (formal, informal and semi-formal) for people with a disability and frail aged people. University of New South Wales, Sydney.

Gunnarsson E (2008) Older people’s meaning of everyday life, ageing and the lived body. Paper presenterat vid 6th International Symposium on Cultural Gerontology. Lleida.