Studien genomförs i samarbete med professor Karen Healy, University of Queensland och professor Gabrielle Meagher, University of Sydney och är en longitudinell studie där nya socionomers övergång från studier till arbetsliv studeras. Detta ger dels möjlighet att få kunskap om hur väl utbildningen förbereder socionomer för yrkeslivet, dels kunskap om hur övergången från studier till arbete sker. Ett komparativt perspektiv ger möjlighet att jämföra dels olika utbildningssystems betydelse, dels hur olika samhällskontexter kan underlätta respektive försvåra detta

Studien inleds i maj -11 med en datainsamling i två-tre avgångsklasser i Stockholm. En enkät distribueras vid personliga besök (av undertecknad) i de aktuella klasserna. Enkäten innehåller frågor om hur man värderar sina egna kunskaper och kompetens inom yrkesspecifika områden. Utöver enkät genomförs intervjuer med ca 3-5 personer ur varje klass.

En första uppföljning av såväl enkät som intervjuer görs efter ca 3 månader i yrket och en andra efter ca 9 månader. I november -11 görs den första datainsamlingen i avgångsklasserna vid University of Queensland, Brisbane samt University of Sydney. Den första resp. andra uppföljningen av enkäter samt intervjuer i Brisbane resp. Sydney genomförs i mars/april samt augusti/september -12.

Studien kommer att generera värdefull kunskap om övergången från studier till yrkesarbete för socionomeroch om om hur introduktionen till yrket sker. I ett längre perspektiv, om fortsatta datainsamlingar görs efter denna projekttids slut, finns möjlighet att studera hur yrkeskunnandet utvecklas och vilka faktorer som är viktiga i detta. Studien kommer även att ge kunskap om hur väl socionomutbildningen svarar emot de krav som ställs på socionomer i yrkeslivet och vilka kunskapsområden som eventuellt kan behöva förstärkas i utbildningen. Exempelvis kan avvägningen mellan olika teoretiska moment i utbildningen och praktiska inslag behöva ses över.

From social work student to social worker - a longitudinal study of the transaction from studies to working life, in Australia and Sweden

The study will be conducted in co- operation with Professor Karen Healy, University of Queensland and Professor Gabrielle Meagher, University of Sydney and is a longitudinal study which follows social work students from university to working in the field. The study aims both to gain knowledge about how well prepared for working in the field social work students are when they graduate and about the transition from university into professional working life. Applying a comparative perspective gives both the opportunity to compare different education systems and the process of transition to practice in different social service systems.

The first data collection will be made in May 2011 in Stockholm when a questionnaire will be distributed to two or three last classes. The questionnaire includes items about how students value their own knowledge and skills. In addition to the questionnaire, 3-5 students from each group will be interviewed.

A first follow-up of both the questionnaire as well as of the interviews will be performed after three months and a second after nine months. In November 2011 the first data collection will be undertaken in the graduating classes in Brisbane and in Sydney and the follow-ups after three respectively nine months.

The study will generate valuable knowledge about the transition from social work studies to working in the field of social work. The study will also provide knowledge about how well prepared social work students are for working in the occupation when leaving university and which parts of the education that may need to be improved. In a longer perspective, if the collection of data will be continued after the end of this project, it would be possible to study how occupational skills develop and what factors are important in this process.