INSPIRES är ett långsiktigt forskningsprojekt, del-finansierat av Europeiska Komissionen under ramprogram 7
 
EU
 

Projektet analyserar på djupet hur arbetsmarknader samt arbetsmarknads- och socialpolitiken utvecklats i Europa sedan år 2000, med särskild fokus på situationen för marginaliserade grupper på arbetsmarknaden. Huvudsyftet med INSPIRES är att bidra till kunskapen om motståndskraftiga och inkluderande arbetsmarknader i Europeiska länder. Nyskapande och innovativ arbetsmarknads- och socialpolitik kommer att identifieras samt strategier för policy lärande som underlättar utveckling och överförandet av dessa innovationer inom och mellan Europeiska länder. INSPIRES fokuserar särskilt på ungdomar (under 25 år), etniska minoriteter och personer med funktionsnedsättning.

 
Inspires, logo
 

Arbetsmarknadsstatistik inom EU visar en arbetslöshet bland t ex ungdomar som är signifikant högre än arbetslösheten bland befolkningen totalt. Statistiken påvisar också skillnader mellan olika länder kring hur arbetsmarknadsläget för gruppen ungdomar påverkats av den ekonomiska krisen. Liknande siffror finns gällande andra marginaliserade grupper på arbetsmarknader runtom i Europa, såsom etniska minoriteter och personer med funktionsnedsättning. Vissa Europeiska länder står bättre rustade än andra gällande förmågan att absorbera ekonomiska chocker. INSPIRES projektet inleds med en komparativ bedömning av bakgrunden till dessa skillnader gällande motståndskraft och inkluderande egenskaper på arbetsmarknader och inom arbetsmarknadspolitik i Europa. Målsättningen är att sammanställa praktisk kunskap gällande vilka faktorer som har en positiv respektive negativ inverkan på dessa kvaliteter. Projektet fokuserar särskilt på hur policy lärande och innovationer bidrar till motståndskraftiga och inkluderande arbetsmarknader i elva länder från olika välfärds traditioner och modeller; den Östeuropeiska, anglosaxiska, kontinentala, nordiska samt medelhavsländerna.

Projektledare vid Stockholms Universitet är docent Renate Minas (renate.minas@socarb.su.se), och forskningsassistent är Lisa Andersson (lisa.andersson@socarb.su.se).
Projektet gick av stapeln i januari 2013 och pågår till mitten av 2016.
http://www.inspires-research.eu/home 

Inspires