Forskargrupp:
Mats Ekendahl (projektledare)
Patrik Karlsson (projektdeltagare)
Josefin Månsson (projektdeltagare)

Beskrivning av projektet:

Cannabisanvändning är normaliserat i vissa delar av världen, men svenska myndigheter försöker stävja en sådan utveckling genom nolltolerans mot narkotika. Kunskapen om användning av illegala substanser och attityder är dock fortfarande begränsad här. Detta projekt syftar via tre delstudier till att studera vilka de är som använder cannabis, hur de uppfattar och förhåller sig till sitt bruk samt till samhällets insatser för att förebygga, behandla och kontrollera detta. Vi fokuserar på att besvara följande forskningsfrågor:

1: Vilka grupper av cannabisanvändare kan identifieras i surveydata?

2: Hur beskriver diskussionsdeltagare på internet skäl till cannabisanvändning samt samhällets hantering av detta?

3: Hur förhandlar klienter och personal i missbruksbehandling mellan olika uppfattningar om cannabisanvändning?

Med bred empiri och en djup analys bidrar projektet väsentligt till forskning om cannabisanvändning i Sverige idag. Resultaten kommer att vara ovärderliga för jämförande internationell forskning.