Cannabisanvändare i Sverige

Finansierat av Forte
Projektledare är Mats Ekendahl. I projektgruppen ingår även Patrik Karlsson och Josefin Månsson. 

 

Återhämtning från allvarliga psykiska problem 

Finansierat av Forte
Projektledare är Alain Topor
Projektet är formellt avslutat under 2017, men det kommer att tillkomma ytterligare publikationer från projektet.

Publikationer från projektet

Andersson, G., Denhov, A., Bülow, P. & Topor, A. (2015). Aloneness and loneliness – Persons with severe mental illness and experiences of being alone. Scandinavian Journal of Disability Research. Vol 17, no 4, 353-365 DOI:10.1080/15017419.2014.941927

Andersson, G., Bülow, P., Denhov, A. & Topor, A. (2016). Från patient till person – Om allvarliga psykiska problem, Vardag, vård och stöd, Lund: Studentlitteratur.

Bülow, P., Andersson, G., Denhov. A. & Topor, A. (2016). Experience of psychotropic medication – An interview study of persons with psychosis, Issues in Mental Health Nursing, DOI: 10.1080/01612840.2016.1224283

Topor, A., Andersson, G., Bülow, P., Stefansson C-G. & Denhov A. (2015). After the Asylum? The New Institutional Landscape. Community Mental Health Journal, 52 (6), 731–737 DOI 10.1007/s10597-015-9928-7015-9928-7

Topor, A., Andersson, G., Denhov, A., Holmqvist, S., Mattsson, M., Stefansson, C-G. & Bülow, P. (2014). Psychosis and poverty - Coping with poverty and severe mental illness in everyday life: Psychosis, vol 6, no 2, 117-127. http://dx.doi.org/10.1080/17522439.2013.790070

Topor, A., Mattsson, M., Denhov, A., Bülow, P., Holmqvist, S. & Davidson, L. (2011). The Stockholm Follow- up Study of Users Diagnosed with Psychosis (SUPP): Methodology, patient cohort and services. Psychosis, 4 (3), 246-257.

 

Att bryta upp hemifrån och vuxenblivandet

CKVO-medel.
Yvonne Sjöblom

 

Barns behov och föräldrars (o)förmåga. En studie av vårdbehovsbedömningar i mål om tvångsvård av barn till utvecklingsstörda föräldrar.

Finansiärer: Stiftelsen Sävstaholm samt Torsten och Ragnar Söderbergs stiftelser.
Projektledare: Katarina Alexius
Anna Hollander

Publikationer från projektet

Alexius, K. & Hollander, A. (2014). Barns behov och vilja vid tvångsvård till följd av omsorgsbrist. A-C. Cederborg & W. Warnling-Nerep (red) Barnrätt. En antologi. (s. 21-38). Stockholm: Nordstedts Juridik.

Alexius, K. & Hollander, A. (2014). Care assessments concerning involuntary removal of children from intellectually disabled parents. Journal of Social Welfare and Family Law. 36:3, pp. 295-310.

Alexius, K. (2013). Prognoser i tvångsvårdsärenden om omsorgssvikt. Socialvetenskaplig tidskrift, nr 3-4, s. 186-202.

Alexius, K (2011). RÅ 2009 ref. 64. Något om tvångsvårdsbedömningar rörande ett barn till en utvecklingsstörd förälder. Nordisk Socialrättslig Tidskrift, vol. 2, nr. 3-4, s. 25-51.

 

Behandlingens mekanismer

Finansierat av FAS
Projektledare: Anders Bergmark
Lisa Skogens och Ninive von Greiff

Publikationer från projektet:

von Greiff, N. & Skogens, L. (2012) Förändringsprocesser i samband med missbruksbehandling - vilka faktorer beskriver klienter som viktiga för att initiera och bibehålla positiva förändringar? Nordic Studies on Alcohol and Drugs, 29(1), 195-209.

von Greiff, N. & Skogens, (2014) Mechanisms of treatment – Client and treatment Staff Perspectives on Change during treatment for Alcohol Problems. Nordic Social Work Research, 4(2), 129-143.

Skogens, L. & von Greiff, N. (2014) Recovery capital in the process of change – Differences and similarities between groups of clients treated for alcohol and drug problems. European Journal of Social Work, 17(1), 58-73.

Skogens, L. & von Greiff, N. (2015) Behandlingens mekanismer – klienters och behandlingspersonals beskrivningar av förändringsprocesser i samband med behandling för missbruksproblem. Socionomens forskningssupplement, 3(37), 44-56.

 

Behandlingens mekanismer - om kvinnliga klienters perception av egen positiv förändring relaterat till missbruk och behandlingspersonalens syn på det egna arbetets kvalitet

Finansierat av FAS/FORTE
Projektledare: Lisa Skogens och Ninive von Greiff

Publikationer från projektet:

von Greiff, N. & Skogens, L. (2017) Understanding the concept of the therapeutic alliance in group treatment for alcohol and drug problems. European Journal of Social Work. Published online 20 June: http://dx.doi.org/10.1080/13691457.2017.1341388

Skogens, L., von Greiff, N. & Esch Ekström, J. (2017) Positiva förändringsprocesser bland unga vuxna i öppenvård. Socialvetenskaplig tidskrift, 24(1), 39-57.

von Greiff, N. & Skogens, L. (2017) Positive processes of change among male and female clients treated for alcohol and/or drug problems. Journal of Social Work, 17(2), 186-206. doi: 10.1177/1468017316638576

Skogens, L. & von Greiff, N. (2016) Conditions for recovery from alcohol and drug abuse – Comparisons between male and female clients of different social position. Nordic Social Work Research, 6(3), 211–221. doi: 10.1080/2156857X.2016.1156018

 

Brukarinflytande inom socialpsykiatri

Anna-Lena Lindquist
Publikationer från projektet: Brukarinflytande...

 

Cancer sätter spår: Differentiering av psykologiska konsekvenser för föräldrar till barn som genomgår stamcellstransplantation

Finansierat av barncancerfonden 2009-2011
Ulla Forinder och Annika Lindahl-Norberg


Den svenska barnavården – välfärd och klientskapande faktorer

Finansierat av FAS
Stefan Wiklund
Rapportering från projekt, FAS


Developing international child care research

Finanserierat av SIDA
Sven Trygged
Publikationer från projektet, se Trygged, Sven: Publikationer


Ekonomiska villkor för barn och unga i samhällsvård

(delprojekt inom ramen för projektet ”Välfärd i samhällsvården”)
Stefan Wiklund
Rapportering från projekt, Allmänna Barnhuset


Ensamstående mödrar - välfärd, försörjning och socialtjänst

Finansierat av Försäkringskassan
Stefan Wiklund och Hugo Stranz
Rapportering från projekt: Ensamstående mödrar...

 

Erfarenhetsbaserad kunskap om arbete med utsatta flickor med invandrarbakgrund

Finansierat av Brottsoffermyndigheten
Astrid Schlytter


Europeisk socialpolitik möter den lokala arenan. EU:s inverkan på det sociala arbetet i Stockholms stad

Finansierat av Stockholm stads socialtjänstakademi.
Renate Minas
Minas, R. (2013) Europeisk socialpolitik möter den sociala arenan. (695 Kb)

 

Familjehemsplacerade barns hälsa, 6-16 år

Finansieras av Allmänna Barnhuset.
Projektledare: Stefan Kling, Elevhälsovården i Malmö stad.
Medverkande: Anders Hjern, CHESS/SU och Bo Vinnerljung

 

Från socionomstudent till socialarbetare – en longitudinell studie av övergången från studier till arbetsliv i ett australiensiskt och svenskt perspektiv

Finansierat av FAS
Pia Tham
Läs mer


Förändrade livsvillkor - Studier av sambandet mellan socioekonomisk position och sociala konsekvenser av stroke och ischemisk hjärtsjukdom

Finansierat av FAS
Sven Trygged
Publikationer från projektet, se Trygged, Sven: Publikationer

 

Hälsa och livskvalitet

Stig Elofsson

 

Instabilitet i familjehemsvården – en regional studie om sammanbrott bland yngre barn och bland barn i långvarig familjehemsvård

Finansieras av Socialstyrelsen.
Projektledare: Marie Sallnäs.
Medverkande: Bo Vinnerljung

 

International and national production of evidence for social work practice - on standardization, bureaucratization and politicization

Finansieras av Vetenskapsrådet.
Projektledare: Anders Bergmark

 

INSPIRES – Innovativ social- och arbetsmarknadspolicy för inkluderande och motståndskraftiga arbetsmarknader i Europa.

INSPIRES är ett långsiktigt forskningsprojekt, del-finansierat av Europeiska Komissionen under ramprogram 7
Renate Minas, Lisa Andersson

 

Kompetenstrappa som metod för chefer att stödja medarbetares kompetensutveckling och möjlighet till karriär och samtidigt relaterat till verksamhetens krav

Anna-Lena Lindquist

 

Kontaktfamilj/kontaktperson – utvärdering med hjälp av registerdata
Finansieras av Stockholms stad

Projektledare: Bo Vinnerljung
Medverkande: Lars Brännström, SOFI och Anders Hjern, CHESS/SU

 

Kvinnovåld och dödlighet - En studie av sambandet mellan tidigare kvinnomisshandel och dödlighetsrisk under 10 år

Finansiering Brottsoffermyndigheten
Sven Trygged

 

Livet efter vården. Om unga som lämnar socialtjänstens dygnsvård

Finansierat av FAS. Ingrid Höjer, Institutionen för Socialt arbete, Göteborgs Universitet och Yvonne Sjöblom, Institutionen för socialt arbete -Socialhögskolan, Stockholms Universitet.

 

Livssituation och livskvalitet efter stamcellstransplantation

Finansierat av Barncancerfonden samt stipendier från Tobiasregistret och Marie Bevées fond
Jacek Winiarski (Karolinska universitetssjukhuset, Karolinska institutet), Ulla Forinder och Catharina Löf (doktorand på CLINTEC, Karolinska institutet)

 

Långsiktiga resultat av kontaktperson/familj för äldre barn. En personorienterad ansats

Finansieras av Allmänna Barnhuset.
Projektledare: Lars Brännström, SOFI/SU.
Medverkande: Bo Vinnerljung och Anders Hjern, CHESS/SU.


Narkotikapolitik, opiatmissbruk och evidensbaserad praktik – om svensk underhållsbehandling

Finansierat av Vetenskapsrådet
Mats Ekendahl

 

"Nya relationer på äldre dar"

Projektledare: Torbjörn Bildtgård och Peter Öberg

 

Ny beredskap inför ett gammalt problem? En studie av individ- och familjeomsorgens arbete med våld i nära relationer

Finansierat av Brottsoffermyndigheten
Åke Bergmark, Lisa Lundberg & Hugo Stranz

 

Nätverk för förnyelse eller fördjupad byråkratisering. Om samverkan inom socialtjänstens individ- och familjeomsorg

Finansierat av Vetenskapsrådet
Åke Bergmark, Tommy Lundström & Hugo Stranz

 

Ohälsa och sociala problem hos unga vuxna som under barndomen var föremål för socialtjänst interventioner – registerstudier av omfattning och av påverkbara riskfaktorer

Finansieras av Riksbankens Jubileumsfond.
Projektledare: Bo Vinnerljung
Medverkande: Anders Hjern, CHESS/SU

 

Omsorg i omvandling: Vardagsliv, organisering och välfärdspolitik

Finansierat av FAS
Projektledare: Marta Szebehely
Sara Erlandsson, Evy Gunnarsson, Viveca Selander, Palle Storm, Anneli Stranz, Gun-Britt Trydegård, Ann-Britt Sand, Helene Brodin.
Läs mer om projektet

 

Omsorgsansvar och förvärvsarbete i medelåldern. The cost of care: Caring responsibilities and gainful employment in middle age

Finansierat av Vetenskapsrådet.
Projektledare: Marta Szebehely
Ann-Britt Sand och Petra Ulmanen.
 

Paired Reading – ett försök med lästräning till familjehemsplacerade barn

Finansieras av Socialstyrelsen och Allmänna Barnhuset.
Projektledare: Bo Vinnerljung
Medverkande: Marie Sallnäs och Hilma Forsman samt Eva Tideman, psykologiska inst vid Lunds Universitet

 

Pedagogisk stödgruppsverksamhet för familjehemsplacerade barn

Finansierat av Allmänna Barnhuset
Ulla Forinder och Yvonne Sjöblom
Samarbete med Helsingborgs kommun

 

På vilka grunder? Om klientsortering inom socialtjänstens individ- och familjeomsorg

Finansieras av FAS.
Stefan Wiklund, Hugo Stranz & Patrik Karlsson

 

Rationalitetsbegreppets användningar i samhällsvetenskaperna

Peter Ekegren

 

Risk och njutning

Finansierat av Vetenskapsrådet
Projektledare: Anders Bergmark
Patrik Karlsson

 

Sociala barnavårdsutredningar gällande flickor som lever i en hederskontext

Finansierat av FAS
Projektledare: Astrid Schlytter

 

Social anpassning och hälsa hos flyktingar som anlänt till Sverige som tonåringar - vad betyder skolgång och mottagandekommun?

Finansieras av FAS
Projektledare: Anders Hjern, CHESS/SU
Medverkande: Bo Vinnerljung

 

Socialtjänstens evidensbasering – om kunskap, professionalitet, kontroll och osäkerhet

Finansierat av FAS.
Anders Bergmark

 

Tillfälligt uppbrott. Om att rymma och kastas ut hemifrån

Nationell kartläggning av unga som rymmer/kastas ut hemifrån i samverkan med Rädda Barnen. Yvonne Sjöblom och Sara Högdin

 

Tillsynens förutsättningar och praktik. Om samhällets ansvar för barn i socialtjänstens dygnsvård

Finaniseras av Vetenskapsrådet
Projektledare: Marie Sallnäs
Stefan Wiklund, David Pålsson

 

Tvångsvårdade flickor på låsbara institutioner. En kartläggande studie om tidsmässiga förändringar, placeringsorsaker samt flickors egna erfarenheter av vården.

Finansierat av Allmänna Barnhuset

Stefan Wiklund, Maria A. Vogel

Publikationer från projektet

Vogel, M.A. (2016). Psykisk ohälsa, utsatthet och en legitimerande oro – diskursiva förståelser av flickor som placeras vid särskilda ungdomshem. Socialvetenskaplig tidskrift, 23(2), 109-128. 

Vogel, M.A. (2017) Flickor vid de särskilda ungdomshemmen. Vilka är de och vad ska vi göra med dem? I P. Leviner & T. Lundström (red.) Tvångsvård av barn och unga – rättigheter, gränszoner och utmaningar. Stockholm: Wolters Kluver.


Unga vuxna som vistats på HvB-institution och/eller SiS särskilda ungdomshem som tonåringar

Finansierat av Allmänna Barnhuset.
Karin Borgström och Katarina von Greiff
Projektrapport

 

Ungdomars livs- och fritidssituation

Stig Elofsson

 

Utvärdering av FREDA bedömningsmetoder i arbetet med våldsutsatta

Finansierat av Socialstyrelsen
Hugo Stranz, Stefan Wiklund & Maria Andersson-Vogel

Publikationer från projektet

Stranz, H. Andersson-Vogel, M. & Wiklund, S. (2015). Utvärdering av FREDA-bedömningsmetoder i arbetet med våldsutsatta (Rapport i socialt arbete, 147). Stockholm: Stockholms universitet, Institutionen för socialt arbete.


Utvärdering av en förstärkt vårdkedja för ungdomar som vårdats på SiS-institution

Finansieras av SiS/Statens institutionsstyrelse.
Projektledare: Mari Sallnäs
Tommy Lundström, Anders Bergmark, Maria Andersson
Publikationer från projektet: Utvärdering av förstärkt vårdkedja...

 

Utvärdering av Mumin – ett samverkansprojekt mellan socialtjänst, polis och landsting kring ungdomar med narkotikaproblematik

Finansierat av Maria Ungdom
Stefan Wiklund och Maria Andersson Vogel

 

Vad är ”rätt” i socialtjänstens arbete med vräkningshotade klienter. En studie av rätt och rättstillämpning i socialt arbete

Finansierat av FAS
Projektledare: Anna Hollander
Katarina Alexius och Pia Kjellbom


Välfärd i samhällsvården? En levnadsnivåundersökning av ungdomar i socialtjänstens dygnsvård

Finansieras av FAS.
Projektledare: Marie Sallnäs
Hélène Lagerlöf, Bo Vinnerljung och Stefan Wiklund
Läs mer om projektet
Publikationer från projektet: Välfärd i samhällsvården?