Sedan 2009 driver Torbjörn Bildtgård tillsammans med professor Peter Öberg vid Högskolan i Gävle en rad forskningsprojekt om äldres förändrade familjerelationer i det senmoderna samhället, med fokus på teman såsom "Nya intima relationer på äldre dar", "Åldrande styvfamiljer", samt "Att skiljas sent i livet". Mer information finns på: hig.se/aldresfamiljerelationer