Kontaktperson: Tommy Lundström

Det sociala arbetets organisering, resurser och kunskapsmässiga bas har länge utgjort en central del av institutionens forskning. Framförallt har forskningen handlat om socialtjänstens individ- och familjeomsorg, det område som de flesta socionomer kommer att arbeta inom. Genom en serie olika forskningsprojekt har vi kunnat bidra med grundläggande analyser av vilka metoder och insatser som används inom individ- och familjeomsorgen, vilken kunskapssyn socialarbetarna har, vilka resurser som finns på området, hur man samverkar med andra myndigheter, på vad sätt fältet påverkats av marknadstänkande samt hur fältet är organiserat. Inom det sociala arbetets kärnområden har vi analyserat sådant som relationerna mellan personalresurser, samverkan och de insatser som produceras. Under senare år har begrepp som evidensbaserad praktik och evidensbaserat socialt arbete blivit allt viktigare i diskussioner om det sociala arbetets professionella bas. Vid institutionen bedrivs forskning om vad evidensbaserat socialt arbete innebär och vad det betyder för det sociala arbetets praktik.