Kontaktperson: Alain Topor

Psykiska problem, deras uppkomst och utveckling förekommer i sociala sammanhang som inverkar på problemens definitioner, valet av insatser, den betydelse som sociala faktorer och socialt samspel tillmäts. I samband med den sk Psykiatrireformen 1995 betonades behovet av social forskning inom psykiatrins fält. Kommunerna fick också ett förtydligat ansvar för sociala aspekter av livet för människor som hade allvarliga psykiska problem.
Socialpsykiatriska seminariegruppen samlar de forskare och doktorander vars arbeten berör detta fält. Flera avhandlingar har lagts fram på institutionen, flera andra är på gång.

Gemensamt för dessa arbeten är ett socialt perspektiv på ett fält som traditionellt betraktas som medicinskt. Arbeten spänner från socialpolitiska frågor till återhämtningsforskning via studier av samspelet mellan brukare och hans/hennes sociala och professionella omgivning.