Kontaktperson: Astrid Schlytter

Ett centralt forskningsområde rör konflikter som kan uppstå i mötet mellan å ena sidan det svenska samhällets individbaserade syn på kvinnors frihet och å andra sidan traditioner som innebär kontroll av kvinnors sexualitet. Det senare kan uttryckas genom arrangerade äktenskap med olika grad av tvång och förväntningar om att den unga kvinnan ska vara oskuld vid äktenskapets ingående. Konflikter av detta slag kan uppstå på individ- såväl som på samhällsnivå. Forskningen tar upp problematikens omfång och karaktär framförallt ur ett ungdoms- och könsperspektiv. Vidare studeras villkoren för den unga kvinnan som gör revolt mot sin familj men också den unga mannens särskilda utsatthet som följd av att han åläggs ansvaret för att kontrollera närstående kvinnor. Dessutom rör forskningen socialtjänstens förståelse av problematiken mot bakgrund av omhändertaganden framförallt av tonåriga flickor. Även det frivilliga sociala arbetets metodutvecklande insatser på området utvärderas och studeras. Utöver detta rör forskningen skolans roll för ungdomar och skolan som en arena för integration.