Kontaktperson: Anders Bergmark

Missbruk av alkohol och droger utgör sedan lång tid ett av de mest allvarliga och omfattande problemen inom det sociala arbetes praktiska fält. Forskning på detta område har bedrivits vid institutionen för socialt arbete sedan början av 1980-talet. Forskningsområdet är relativt vitt och omfattar bl. a. studier av organisering, utfall och teoretisk underbyggnad beträffande prevention och behandling, likväl som studier av alkohol- och narkotikapolitik samt teoretiska modeller av missbruktes dynamik och etiologi.

Sedan 1992 bedrivs huvuddelen av denna forskning inom ramen för ett specifikt forskarnätverk, Addiction Research Group (ARG), som leds av Professor Anders Bergmark. Aktuella forskningsfrågor inom området är:

  • Hur organiseras implementeringen av evidensbaserad praktik inom socialtjänstens missbrukarvård?
  • Vilka mekanismer är centrala i behandling av missbruk?
  • Vilken betydelse har modernitetsutvecklingen för den faktiska iscensättningen av preventionsinterventioner?
  • På vilka sätt används (systematik, kopplingar till interventioner, aggregerade analyser mm) standardiserade bedömningsinstrument avseende missbruk inom socialtjänsten?