Kontaktperson: Katarina Alexius

Undersökningar av det sociala arbetets samhällsfunktioner förutsätter ofta kunskaper i juridik som en del av det socialt arbetet. Forskningsämnet juridik och rättsvetenskap i socialt arbete omfattar studier av rättens funktioner, betydelse och användbarhet i socialt arbete. Inom detta forskningsområde studeras rätten med rättsvetenskapliga analysmetoder och utifrån juridisk beslutsteknik. Vidare undersöks hur socionomer förhåller sig till lagar, förordningar och bestämmelser av olika slag. Centralt för ämnet är att studera rättsområden som gäller välfärdsfrågor och sociala problem nationellt, regionalt och internationellt samt hur föreställningar om rätten och rättsliga begrepp påverkas av empiriska omständigheter och samhälleliga maktförhållanden av olika slag. Juridik och rättsvetenskap i socialt arbete utvecklas och anpassas till välfärdsrättens villkor, problem och socialpolitiska strävanden. Kunskapsområdet omfattar därmed studier med utgångspunkt i olika teoretiska och ideologiska perspektiv.