Kontaktperson: Åke Bergmark

Forskning som behandlar försörjningsproblematik och socialbidragstagande fyller en central funktion för socialt arbete som vetenskaplig disciplin. Området är inte bara föremål för mer explicit behandling, utan uppmärksammas även i den forskning som huvudsakligen fokuserar andra sociala problem. Forskningen om försörjningsproblematik, socialbidragstagande och socialtjänstens arbete med handläggning av socialbidrag har en lång tradition vid Institutionen för socialt arbete. Fältet täcks - och har täckts - med en bred metodologisk ansats och innefattar såväl nationella som internationella perspektiv, liksom studier på makro- respektive mikronivå.

Bland de områden som ges särskild uppmärksamhet märks dels olika perspektiv på relationen mellan socialbidragssystemet och de övriga välfärdssystemen, dels frågeställningar som på en aggregerad nivå knyter an till bidragstagandets bakomliggande faktorer, varaktighet, etcetera. Ytterligare ett centralt fält utgör den forskning som avser organiseringen av socialbidragsarbetet samt de mekanismer som styr enskilda socialbidragshandläggares reguljära klientarbete. Fokus riktats också löpande mot socialtjänstens klienter, dels med anknytning i frågor som gäller bidragstagarpopulationen i dess helhet och undergrupper inom denna, dels med intresse riktat mot de insatser som förmedlas till socialbidragstagare.

Hugo Stranz, Renate Minas, Stefan Wiklund, Katarina Thorén och Klara Hussenius.