Aktuellt

Ylva Spånberger Weitz

Identitetsförhandlingar om moderskap i föräldrars berättelser om familjehemsvård

Ylva Spånberger Weitz och Marie Karlsson har studerat hur biologiska föräldrar till familjehemsplacerade barn förhandlar om identitet och föreställningar om moderskap utifrån positionen som förälder på avstånd.

Foto: Niklas Björling

Rapport från Forskardag om socialpsykiatri 11 februari 2020

Förmiddagen den 11 februari samlades cirka 300 personer, socialarbetare inom socialpsykiatrin, personer med egen erfarenhet av psykiatrisk vård och andra i aulan på Institutionen för Socialt Arbete.

Katarina Piuva

Hur livet formar sig för föräldrar till vuxna barn med långvarig psykisk sjukdom

Katarina Piuva och Helene Brodin har i en intervjustudie undersökt hur livet formar sig för föräldrar till vuxna barn med långvarig psykisk sjukdom. Ekonomi, arbete och familjerelationer påverkades av det livslånga ansvaret. Samtidigt, med stigande ålder, utvecklades en ömsesidighet i omhändertagandet.

Syskonstudie av familjehemsplacerade barn

Lars Brännström, Bo Vinnerljung och Anders Hjern har gjort en studie av utfall av familjehemsplacering.

Bortom formella planer – brukarmedverkan vid boendestöd

David Matscheck, Amanda Ljungberg och Alain Topor har intervjuat boende och stödpersonal om hur brukarmedverkan fungerar. De har kommit fram till att ett stöd som upplevs som just stödjande, präglas av att det inte är alltför detaljreglerat utan lämnar utrymme för den boendes och stödpersonens egna beslut.

Foto: Eva Dalin

Omsorgsföretagande och könsjämlikhet?

Helene Brodin och Elin Peterson visar genom en studie av entreprenörsskap inom omsorgssektorn hur ojämlikhet döljs och återskapas genom ett missgynnande av entreprenörer som avviker från normer om vithet och maskulinitet.

Unga kvinnors erfarenheter av våld i nära relationer

Sibel Korkmaz har tillsammans med Carolina Øverlien och Per Moum Hellevik publicerat en artikel om upplevelserna hos unga kvinnor som utsatts för våld i nära relationer. De har intervjuat 33 unga kvinnor om hur de själva uppfattar våldet, och vilken roll digitala media har för betydelse.

Anneli Silvén Hagström. Foto: Niklas Björling

Ny artikel om barn som växer upp i familj med alkoholism

Anneli Silvén Hagström har tillsammans med Ulla Forinder nyligen publicerat en artikel som handlar om hur det är för barn att växa upp i en alkoholistfamilj. Studien finansierades av FORTE, Systembolagets Alkoholforskningsråd och Stiftelsen Allmänna Barnhuset.

Marie Sallnäs. Foto: Kerstin Karell

Barns rättigheter och evidensbaserad vård - hur möts de?

Titti Mattsson,  Juridiska institutionen, Lunds universitet, Sofia Enell, Institutionen för socialt arbete, Linnéuniversitet och Marie Sallnäs, vid vår egen institution har inlett ett  projekt där de kommer att studera vad de ökade kraven på att barns och ungas individuella rättigheter ska tillgodoses kan innebära i en kollektivt organiserad tvångsvårdkontext (de särskilda ungdomshemmen) där evidensbaserad vård och standardiserade metoder ges högt värde.

Hilma Forsman, porträtt

Addressing poor educational outcomes among children with out-of-home care experience

Hilma Forsman: Addressing poor educational outcomes among children with out-of-home care experience: Studies on risk factors, pathways, and interventions

Stora framgångar för institutionen när Forte beslutade om forskningsmedel

Vår institution tilldelades ett flertal anslag när Forte den 1 oktober 2019 tillkännagav ansökningar som hade beviljats medel

Tisdagsseminariet

Tisdagsseminariet

Varannan tisdag kl. 14.30 i rum 814.

Foto: Eva Dalin

Betydelsen av kön och hudfärg i äldreboendets vardag

Palle Storm: Betydelsen av kön och hudfärg i äldreboendets vardag under olika organisatoriska villkor.

David Pålsson (foto: Emil Widstrand)

The Prerequisites and Practices of Auditing Residential Care. On the Licensing and Inspection of Res

David Pålsson: The Prerequisites and Practices of Auditing Residential Care. On the Licensing and Inspection of Residential Homes for Children in Sweden

Nytt Working Paper

Brännström, L. & Vinnerljung, B. (2015). Kontaktfamilj/person för yngre och äldre barn: Har insatsens varaktighet och ansamlingar av ogynnsamma omständigheter under barnens uppväxt någon betydelse för utfall på lång sikt?

Kontakt

Prefekt:
Lena Hübner
Ställföreträdande prefekt:
Stefan Wiklund

Studierektor forskarutbildning:
Åke Bergmark

Aktuella publikationer
Diva vatten
Forskningsprojekt
Forskningsområden
International Journal of Social Welfare eld