Den som kan komma ifråga för priset ska ha gjort en betydelsefull socialpolitisk insats. Denna kan vara både av engångskaraktär, ha tillägnats en särskild uppgift eller bestått i en längre tids engagemang inom socialpolitiken. Man kan göra socialpolitiska insatser på många olika sätt – absolut inte endast såsom politiker i beslutande församlingar. Man kan till exempel vara forskare, fackföreningsaktivist, administratör, journalist, aktiv i brukar- eller anhörigorganisationer eller bara en vanlig person med ett socialpolitiskt engagemang.

Professor Szebehely har fått priset av följande skäl:

"Genom att förena forskning med ett socialpolitiskt engagemang har Marta Szebehely under många år bidragit till att frågor om äldres situation och om äldreomsorg aktualiserats i samhällsdebatten.

I hennes forskning har äldreomsorgen fått en mångsidig belysning. Utöver de socialpolitiska aspekterna har såväl de äldres, de anhörigas som omsorgspersonalens vardag lyfts fram. Genom sitt arbete har hon lämnat viktiga bidrag till utformning och uppföljning av svensk äldreomsorg."

Bland tidigare års pristagare finner vi bland andra Soran Ismail, Patrik Sjöberg och Tom Alandh. Inte så litet stolta gratulerar vi Marta till att hennes arbete uppmärksammats på detta sätt.