Sammanfattning

Detta är en studie om hur yrkesverksamma välfärdsaktörer med akademisk
socialpedagogisk utbildning, förstår och beskriver socialpedagogik i teori och
praktik. Studien har genomförts bland yrkesverksamma, före detta studenter på
socionomprogrammet med inriktning mot socialpedagogik vid Stockholms
universitet och det Socialpedagogiska programmet vid Högskolan Väst. Syftet är
att beskriva och analysera de yrkesverksamma studenternas föreställningar om
socialpedagogik som kunskapsfält och som praxis, samt hur socialpedagogiken
kommit till uttryck i den egna yrkespraktiken. Studien bygger på intervjuer med
27 personer. Genom samtal och genom de berättelser vi tagit del av från
respondenternas yrkesvardag har deras syn på socialpedagogik som fenomen,
som värdegrund, som mål, metod och förhållningssätt växt fram.
Analysen av yrkespraktiken tar utgångspunkt i tre teoretiska idealmodeller av
socialpedagogik; den anpassande, den mobiliserande och den demokratiska,
konstruerades som ett resultat av en tidigare intervjustudie med socialpedagogiska forskare (Eriksson 2006). I synen på socialpedagogikens
värdegrund syns en samstämmighet bland respondenterna i den här studien och
forskarna i den tidigare studien. Hur värdegrunden tar sig uttryck i praktiken är
dock inte lika tydligt. Respondenterna ger uttryck för teorier, värderingar och
förhållningssätt, men tvingas att i konkreta situationer handla pragmatiskt.
Respondenternas sätt att förhålla sig till situationen är att inta ett pragmatiskt
förhållningssätt, ett förhållningssätt som vi benämnt ”den pragmatiske
socialpedagogen”. De försöker att upprätthålla, vad de menar är ett
socialpedagogiskt förhållningssätt, trots administrativa och organisatoriska
begränsningar. Det handlar om att hantera det upplevda handlingsutrymmet.

Nyckelord: Socialpedagogik, yrkeskunnande, etik och värdegrund,
professionellt förhållningssätt, lärande.

Läs rapporten i fulltext

Cederlund, C., Eriksson, L., Ringsby Jansson, B. & Svensson, L.A. (2020). I huvudet på en socialpedagog. En studie om yrkesverksamma välfärdsarbetare och deras föreställningar om socialpedagogik. (Rapport Högskolan Väst Nr 2020:3). Högskolan Väst.