Projektsammanfattning

Risken  att få sitt barn placerat i samhällsvård (out-of-home care, OHC) är mycket vanligare bland föräldrar som lever i en socioekonomiskt utsatt situation, såsom fattigdom. Det är emellertid oklart ifall socioekonomiska livsvillkor direkt orsakar placering i OHC eller om dessa skillnader uppstår på grund av olika typer av hälsorelaterade problem hos föräldrarna. Vidare har vi begränsad kunskap om de effekter som OHC eventuellt har på föräldrarnas hälsa och välmående, och hur detta i sin tur kan påverka chanserna till familjeåterförening. Det föreliggande projektet syftar till att öka förståelsen för hur drivkrafterna bakom ojämlikhet bland familjer med erfarenhet av social barnavård ser ut, genom att klargöra hur familjens socioekonomiska livsvillkor och föräldrarnas hälsorelaterade problem hänger samman med deras barns placeringshistorik. Som ett led i detta kommer vi att skapa en ny, storskalig, registerbaserad kohort som inkluderar barn födda på 1990-talet – The Swedish Children of the 1990s Cohort Study (SCCS) – samt deras syskon och föräldrar. Baserat på SCCS kommer vi att tillämpa ett antal statistiska metoder som är särskilt användbara för komplexa, longitudinella data. Med dessa metoder kan vi konstruera utvecklingsbanor för familjens socioekonomiska livsvillkor och föräldrarnas hälsorelaterade problem samt relatera dem till placeringshistorik för hela syskonskaran; utveckla riskmodeller för att predicera vilka familjer som får ett barn placerat i OHC samt, bland dem, vilka som upplever familjeåterförening; och bedöma kausala samband mellan socioekonomiska livsvillkor, hälsorelaterade problem och erfarenheter av social barnavård. Sammantaget kan resultaten från projektet hjälpa till att identifiera möjliga ingångar för socialpolitiska åtgärder riktade mot socioekonomiskt utsatta familjer, med avsikten att minska ojämlikhet.