I projektet kommer fokus att riktas mot sådant som har att göra med den betydelse automatiserade beslutsstöd kan ha för förändringar i bifallsgrad, beloppsnivåer och beslutsvariationer samt i vilken mån sådana förändringar faller ut olika mellan grupper av klienter. Ytterligare intresse riktas mot den funktion socialarbetare ges i processen, samt mot de sätt innehållet i socialarbetarnas löpande verksamhet förändras till följd av användningen av automatiserade beslutsstöd.

Projektet påbörjas 2021 och löper över 3 år; för ytterligare information, kontakta Hugo Stranz (hugo.stranz@socarb.su.se).